Yahoo Web Search

 1. 法蘭西王國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/法蘭西王國

  法蘭西王國在12世紀至13世紀期間參與十字軍東征隨遭屢次失敗,但十字軍東征以及和英國的戰爭卻促進了法蘭西王國國內的手工業及商業帶來重大的發展,令法國國內的商品經濟及資本主義得以萌芽,也為法國的文藝復興奠定了基礎。 君主專制年代

 2. 法蘭西王國 (1791年-1792年) - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/法蘭西王國_(1791年...

  法蘭西王國(法語: Royaume de France 或法語: Royaume des Français )是一個短暫的君主立憲王國,自1791年9月3日法王路易十六簽署1791年憲法至1792年9月21日廢除君主制為止。理論上,舊的君主專制王國在立憲後正式結束。在此之前,法國是實行君主專制。

 3. 法蘭克王國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/法兰克王国

  西法蘭克王國後來被稱為法蘭西王國,東法蘭克王國則演變為神聖羅馬帝國,繼續維持著羅馬皇帝的傳統。 分裂 [ 編輯 ] 查理在他的遺囑中規定將帝國分給他的三個兒子 丕平 、 路易 和 小查理 ,但由於 丕平 和 小查理 於810年和811年去世,這個三分的計劃無效 ...

 4. 西法蘭克王國 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/西法蘭克王國

  西法蘭克王國的領土包括了阿基坦、布列塔尼、勃艮第、加泰羅尼亞、法蘭德斯、加斯科涅、普羅旺斯、圖盧茲及法蘭西島等。 發展 编辑 870年,禿頭查理及日耳曼人路易再次勘定邊界,簽署《 墨爾森條約 》,瓜分洛泰爾子嗣遺留下來的中法蘭克王國

 5. 法蘭西第一帝國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/法蘭西第一帝國

  法蘭西帝國(法文: Empire français ),全名法蘭西第一帝國(法文: Premier Empire ),係法國喺1804年5月18號建立嘅帝國政權。 時間分成兩段:第一階段從《共和十二年憲法》(《1804年憲法》)宣布拿破崙·波拿巴係「法國人嘅皇帝」(同年12月2號加冕)去到1814年4月14號拿破崙·波拿巴第一次退位 ...

 6. 法蘭西王室統帥 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/法蘭西王室統帥

  法蘭西王室統帥 (法語: Grand Connétable de France),是中世紀 法蘭西王國王室大臣之首,最初設立的五大重臣之一(其他四個是:王室總管(Sénéchal)、內務大臣(Grand chambellan)、侍酒官(Grand bouteiller)及大法官(Chancelier)),也是法蘭西王家軍隊總司令,軍階在王國內所有貴族之上,握有僅次於 ...

 7. 1209年,教宗為剷除法蘭西南部的卡特里派,出動阿爾比十字軍征討之,並將其基本消滅。卡特里派的信徒土魯斯公國被併入法蘭西 。此後法蘭西國王皆著力於擴張領土,與今日的法國相比,法蘭西王國已經控制了北部和中部的大部分地區。

 8. 維基百科,自由的百科全書 - zh.wikipedia.org

  zh.wikipedia.org/zh-tw/法国君主列表

  另一個被認為是「法國」開始的日期是許多中世紀歷史學家所傾向的987年,那一年西法蘭克的末代國王路易五世 駕崩,統治巴黎 法蘭西島的 法蘭西公爵 ( 英語 : Duke of the Franks ) 于格·卡佩被選舉為國王,建立法蘭西王國,開始了直系的卡佩王朝的統治。

 9. 法蘭西斯吉斯·唐德斯 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/法蘭西斯吉斯·唐...

  法蘭西斯吉斯·唐德斯(Franciscus Donders,1818年 5月27號—1889年 3月24號)係 19 世紀尾嘅一個荷蘭 眼科專家。 呢篇 法蘭西斯吉斯·唐德斯 係關於 人物同傳記 嘅 楔位文章 ,重未完成嘅。

 10. 中世紀 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中世紀

  東法蘭克王國喺13世紀演變成法蘭西王國。 東法蘭克王國就喺 951年 進佔意大利北部,重進軍埋 羅馬 ,逐漸演變成「 神聖羅馬帝國 」。 而早喺公元6世紀,位處羅馬嘅教廷又建立咗「教皇國」,控制咗西歐嘅文化教育,只准傳播神學,科學理論要嚴格控制,重 ...