Yahoo Web Search

 1. 美国 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 美國

  美利堅合眾國(英語: United States of America ,縮寫為 USA ,一般稱為 United States(U.S.或US) ,或 America ),中文簡稱美國,是由其下轄的50个州、华盛顿哥伦比亚特区、五個自治領土及外島共同組成的聯邦 共和國 。

 2. 美國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org › wiki › 美國

  美國 ( 粵拼 : mei5 gwok3 ),即 美利堅合眾國 ( mei5 lei6 gin1 hap6 zung3 gwok3 , 英文 : United States of America ,縮寫為U.S.或者U.S.A.‎,或常簡稱為America、United States或者The States,花名 Uncle Sam),以前因為佢國旗嘅花紋而俾人叫做花旗國(喺 清朝 末年),係 北美洲 一個 國家 , 北面 接壤 加拿大 , 南面 接壤 墨西哥 。.

 3. United States - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › USA

  The United States of America, commonly known as the United States or America, is a country primarily located in North America. It consists of 50 states, a federal district, five major unincorporated territories, 326 Indian reservations, and some minor possessions. At 3.8 million square miles, it is the world's third- or fourth-largest country by total area. With a population of more than 331 million people, it is the third most populous country in the world. The national capital is Washington, D

  • English
  • None at the federal level
 4. 美國國旗 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org › zh-tw › 美国国旗
  • 起源
  • 設計
  • 使用
  • 歷史
  • 相關旗幟
  • 參見

  關於星條旗的起源至今沒有一個準確的、統一的說法。 1. 一個在美國流傳很廣的故事認為,第一面星條旗是由貝特西·羅斯在獲得了喬治·華盛頓的親自授權後縫製的。1773年,當她21歲時,與一位地毯裝飾匠約翰·羅斯私奔,之後夫婦兩人做起了生意。美國獨立戰爭爆發後不久,約翰·羅斯在一次爆炸中喪生,貝特西·羅斯隨即返回了費城。由於她的針線活做得十分出色,1776年夏初,她接待了由喬治·華盛頓、喬治·羅斯(George Ross)和羅伯特·莫里斯(Robert Morris)組成的三人委員會的拜訪。華盛頓向貝特西出示了新生的美利堅合眾國國旗的設計圖,並請她趕製第一面國旗。幾天之後,當華盛頓等三人再次登門時,貝特西已經完成了國旗的縫製工作,向他們展示了第一面美國國旗——星條旗。然而,這只是一個在美國流傳非常廣泛的故事,因為這一切都是貝特西·羅斯自己講述並流傳下來的,除此之外,沒有任何其它文字性或任何方式的記錄可以證明這一說法的真實性。 1. 關於星條旗起源的第二種說法是由英國歷史學家查爾斯·范文斯特(Charles Fawcett)提出的。他認為星條旗的設計靈感來源於英國東印度公司的旗幟。由於東印度公司的旗幟與最初的星條旗十分相似,所以這種說法得到了許多人的支持。 1. 關於星條旗起源的第三種說法是,這面旗幟是由弗朗西斯·霍普金森(Francis Hopkinson)設計的 。在一開始,他設計的美國國旗是要將十三顆星安排在旗面的四條帶中(一條水平的,一條豎直的和兩條對角線的)。後來,這一設計方案被否決而未被採用,理由是這樣一面旗幟與英國國旗米字旗如出一轍。對於剛剛從英國那裡獲得獨立的新生合眾國而言,這樣一面旗幟似乎暗示著美國在獨立之後仍然擺脫不了英國的影響。所以在經過修改以後,最終形成了星條旗的設計方案。

  標準

  國旗標準是根據美國法典目錄4,第1及2章:詳細資料如下 以上的規定來自於美國的行政命令,嚴格意義上只適用於為政府製作的旗幟。在市面上大多數美國國旗具有不同的長寬比。常見的有 2 × 3 英尺或 4 × 6 英尺 (旗幟比例為1.5), 2.5 × 4 英尺 或 5 × 8 英尺 (1.6), 以及 3 × 5 英尺 和 6 × 10 英尺 (1.667)。即便是美國國會大廈和參眾兩院所用的旗幟也會以上述尺寸製作。以規定 B = 1.9 製作的旗幟常被稱為政府標準國旗 (G-spec)。

  色彩

  美國國旗所用的紅、白、藍色在美國色彩協會出版的第十版美國標準色參考書中有所規定。並且被稱為「白色」、「國旗紅」(Old Glory Red) 和「國旗藍」(Old Glory Blue)。所規定的顏色僅適用於傳統布面,而並沒有完美的方法把它轉換為屏幕顯示用的RGB格式亦或是印刷用的CMYK格式。但按照白色的明度可以通過以下的表格近似得出其餘兩種顏色。 而以上的規定通常只針對為聯邦政府所生產的旗幟,市面所見的印刷旗幟常採用近似的色彩。通過在1950年出版的書中得知,這種做法已經有一段時間了。 有時國旗上的色彩會用彩通色彩系統表示,1998年的美國駐英國大使館和2001年的美國駐瑞典大使館(瑞典語:Sveriges ambassad i Washington)都給出了用彩通表示的顏色。2002年加利福尼亞州軍事部也在一份文件中給出了紅色用彩通色彩的另外一種表示方法。 美國國旗顏色的含義一般有兩種說法。一種是大陸會議秘書查爾斯·湯姆森的說法,白色代表純潔與無瑕;紅色代表堅韌和勇氣;藍色代表機警、毅力和正義。另一種則認為只是簡單繼承了英國國旗的顏色,沒有任何正式含義。

  裝飾

  傳統上,國旗可以用金色的邊穗來進行裝飾。在典禮上使用的國旗以及遊行或室內旗幟通常會用金邊來美化國旗。最早使用金邊的記載可以上溯到1835年。

  美國國旗通常在大多數公共建築物上長期懸掛,在部分公共假日例如亡兵紀念日、退伍軍人節、國旗日、總統節以及獨立日會被廣泛懸掛。在亡兵紀念日通常會在戰爭紀念碑及軍人公墓放置小型的美國國旗,並且在上午降半旗,以紀念在美國的戰爭中獻出生命的人。

  演變

  在描繪這面國旗的各種各樣的設計的下述表格裡,這面旗的精確的「顏色」直到1934才標準化。

  巴西合衆國曾在1889年11月15日—11月19日間使用一面仿效美國國旗的國旗,有十三條綠黃相間的橫條,左上角的藍色正方形內有21顆星。旋即被重新設計的國旗取代。
  賴比瑞亞國旗:賴比瑞亞是由從美國回到非洲的黑奴所建立的國家,所以國旗與美國十分相似,寬高比例也採用19比10。紅色與白色是勇氣與美德的象徵,紅白相間的橫紋有十一條,表示1847年依據美國憲法及人權宣言起草賴比瑞亞獨立宣言並簽署的十一個人。國旗左上角的藍色正方形代表非洲大陸,上面浮出一顆白色五角星,這是非洲自由的象徵,也表示賴比瑞亞是當時非洲唯一的黑人獨立國。
 5. The United States of America is a federal republic consisting of 50 states, a federal district, five major territories, and various minor islands. The 48 contiguous states and Washington, D.C., are in North America between Canada and Mexico, while Alaska is in the far northwestern part of North America and Hawaii is an archipelago in the mid-Pacific. Territories of the United States are scattered throughout the Pacific Ocean and the Caribbean Sea. States possess a number of powers and rights und

 6. 美國國務院 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org › zh-tw › 美国国务院
  • 歷史
  • 職能
  • 機構設置
  • 外部連結
  • 參見

  根據1787年在賓州費城起草並在1788年獲得各州批准的美國憲法,美國總統負責外交事務。1789年7月21日,美國眾參兩院批准立法,成立第一個聯邦外交機構——外交部(Department of Foreign Affairs),7月27日由華盛頓總統簽字批准生效。1789年9月,美國又通過立法將該機構的名稱改為國務院,讓該機構也處理聯邦各個政治實體之間的工作,並賦予其各種各樣的國內事務。這些責職包括管理美國鑄幣局,掌管美國國璽,負責人口普查。後來,國務院的大多數國內事務最終轉交19世紀建立起來的聯邦各部和機構,但名稱保留至今。

  美國國務卿是美國總統外交政策的主要顧問,負責策定美國政府的所有外交政策。美國國務院同時也對於海外所有對美的所有權益進行策略評估,並研擬美國未來外交上的行動。另外,國務院會向美國總統提出各邦交國的關係,承認新國家政府等相關事宜提出建言,在國際場合上代表美國締結邦交、簽署協議條約。美國國務院為美國其他部門的商業活動提供支持,如商務部和美國國際開發署。同時,美國國務院也為美國公民和外國人來美參觀和移民提供各種重要服務。根據規定,國務院負責所有外交活動,諸如:美國國外代表,對外援助項目,打擊國際犯罪以及對外軍事培訓項目等。

  國務卿是國務院的最高行政長官,直接對美國總統負責。 國務院官銜一般分為:美國國務卿(Secretary,部長級)、美國副國務卿(Deputy Secretary,副部長級)、美國國務次卿(Under Secretary,副部長級)、美國助理國務卿(助卿/Assistant Secretary,司局級)和美國副助理國務卿(副助卿/Deputy Assistant Secretary,副司局級)。 美國副國務卿為次於國務卿之官員,下轄各有專職的六位次卿。美國國務院政務次卿(英語:Under Secretary of State for Political Affairs)是第三重量級官員,是國務卿與副國務卿缺席或有事時之代理人。平民安全與民主人權次卿及其管理的全球事務辦公室是由柯林頓辦公室為了能掌握新興外交影響力所建立的,2005年改名為民主與全球事務辦公室,以增加民主在美國外交政策中的份量。軍控與國際安全事務次卿(英語:Under Secretary of State for Arms Control and International Security Affairs)扮演國務院在美國軍事體系中的協調角色。國務顧問(Counselor)是次卿級官員,是國務卿和國務次卿的特別顧問,對重大問題的外交政策提供建議。 管理與行政辦公室 向國務卿匯報的機構 向管理國務次卿匯報的機構 向軍控與國際安全事務次卿(英語:Under Secretary of State for Arms Control and International Security Affairs)匯報的機構 向平民安全與民主人權次卿(英語:Under Secretary of State for Civilian Security, Democracy, and Human Rights)匯報的機構 向經濟發展與能源環境次卿(英語:Under Secretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment)匯報的機構 向管理國務次卿匯報的機構 向政務次卿(英語:Under Secretary of State for Political Affairs)匯報的機構 向公共外交和公共事務次卿(英語:Under Secretary o...

 7. 美國飲食 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 美國飲食
  • 歷史
  • 民間
  • 參見
  • 外部链接

  因是移民國家,美國的飲食文化基本是受歐洲人所影響。在歐洲人移居美國時,往往把歐洲的烹飪、食材帶到了美國。 因為早期大多數美國移民是英國或愛爾蘭裔,英式文化在美國菜中,一直佔主導地位。在十九世紀歐洲大陸大量移民,亦帶來了不少其他飲食文化元素。美國菜在吸收了歐洲大陸的烹飪精華後,逐漸形成自己獨特風格。

  早餐以麵包、牛奶、雞蛋、果汁、麥片、咖啡、香腸等為主。 午餐一般在工作地點用速食(速食是典型的美國飲食文化,十分普及),一般有三明治、水果、咖啡、漢堡、熱狗、薯條等。 晚餐是正餐,比較豐盛,有一二道菜,如牛排、豬排、烤肉、炸雞等,配麵包、黃油、青菜、水果、點心等。 也有不少人上餐館用晚餐。 美國餐館很多,一般供應自助餐、速食、特餐(固定份飯)、全餐等各種形式的餐飲,價格一般比較低廉,也可點菜,點菜價格最高。 早餐一般在8時左右,午餐一般在12時-14時,晚餐一般在18時左右。 他們在臨睡前有吃點心的習慣,成人以水果、糖果為主,孩子則食用牛奶、小甜餅。 美国人喜欢吃牛排、猪排、烤鸡等肉食品,爱喝可乐、啤酒、威士忌、白兰地等饮料,喜欢在饮料中加冰块,不喜欢饮茶。饭前會以西瓜汁、柳橙汁等作为开胃饮料,吃饭时习惯饮用啤酒、葡萄酒、汽水等饮料,饭后则喝咖啡,很少喝烈性酒。

  美国地区菜肴列表(英语:List of regional dishes of the United States)
  新英格兰饮食(英语:Cuisine of New England)
  美国中部饮食(英语:Cuisine of the Mid-Atlantic United States)
  夏威夷饮食(英语:Cuisine of Hawaii)
 8. 維基百科,自由的百科全書 - zh.wikipedia.org

  zh.wikipedia.org › zh-tw › Wikipedia:首页

  熱帶風暴漢娜是一個對美國墨西哥灣沿岸和東南部地區構成影響的中等強度熱帶風暴,也是2002年大西洋颶風季的第10個熱帶氣旋和第9個獲得命名的風暴。漢娜由表面槽、東風波、上層低氣壓系統和上層大氣擾動間複雜的相互作用形成。風暴在其整個持續時間裡的組織性一直很混亂,不過還是達到了熱帶風暴強度。

 9. 美國在台協會 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 美國在台協會
  • 沿革
  • 組織
  • 外部連結
  • 参见

  美國在台協會成立於1979年,即中華民國政府與美國政府於1979年1月1日斷絕外交關係當年,華盛頓總部於該年4月11日開業,台北辦事處則於4月16日開業。據美國在台協會前台北辦事處長宋賀德(英语:Harry E.T. Thayer)所述,該會的創立曾以1972年日本國與中華民國斷交時成立財團法人交流協會(現日本台灣交流協會)之經驗為參考範本。據台北辦事處第一任一般事務組(General Affairs Section,或譯總務組,現政治組)組長及舊美國駐中華民國大使館末代政治參事班立德(Mark S. Pratt)所述,此種斷交後對台關係的進行模式稱為「日本模式」(Japan Model;日本モデル)。 美國在台協會總部設於美國首都華府鄰近的維吉尼亞州,負責與其對等單位駐美國台北經濟文化代表處及美國各官方單位間的聯繫工作。現今美國在台協會台北辦事處位於臺北市內湖區金湖路100號,于2019年5月6日正式启用。在2018年以前,台北辦事處位於臺北市大安區信義路三段134巷7號,即過去美軍顧問團團本部所在地。1979年2月28日舊大使館閉館至4月16日台北辦事處開業前的空窗期內,辦事處籌建業務由末代大使館館長(英语:Chief of mission)(臨時代辦)浦為廉(英语:William Andreas Brown)留在臺北進行,美軍顧問團用地即為浦氏與中華民國外交部政務次長錢復等高層官員交涉後,決定為辦事處址:p175;高雄市設有美國在台協會高雄分處,負責針對臺灣南部的商業推廣、旅遊服務和新聞文化工作:p15。

  美國在台協會設有「主席」(Chairman)〔原稱「理事主席」(Chairman and Managing Director)〕及「臺北辦事處處長」(AIT Director)職位。理事主席常駐於華盛頓哥倫比亞特區近郊的阿靈頓總部,實際駐節在臺的負責人為臺北辦事處處長。2006年薄瑞光接任主席之後,主席不再兼任執行理事,自此職稱僅為「主席」,不再稱「理事主席」。

  台北市美僑協會(英语:American Club Taipei)
  台北市美國商會(英语:American Chamber of Commerce in Taipei)
 10. 南北战争 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 南北战争
  • 內戰起因
  • 國家分裂
  • 戰爭爆发
  • 东部战场(1861–1863)
  • 西部战场(1861–1863)
  • 泛密西西比战场(1861–1865)
  • 征服弗吉尼亚
  • 南方投降
  • 戰後
  • 後世影響

  美國各州與中央政府之間自共和成立初期曾有過一場持續的紛爭,不管是對於中央的權力或者公民的效忠。例如1798年的《肯塔基及弗吉尼亚决议案》便公然反對《客籍法和鎮壓叛亂法》,另外在哈特福特會議中,新英格蘭表示反對麥迪遜總統與1812年戰爭。 於1828年與1832年,國會通過提高對歐洲工業產品的關稅以利北方各州的工業。由於這項關稅政策將對倚重對歐洲大量外銷農產的南卡羅萊那州及其它南方各州造成經濟上之衝擊,美國南方農業州擔心歐洲各國會報復美國而提高對美國農產的關稅,因此強烈反彈。對此南卡羅萊那州議會召開州代表大會,通過《聯邦法令廢止權條例(英语:Ordinance of Nullification)》,宣佈1828及1832年的關稅法於該州內無效作廢。州議會並通過相關法令以貫徹該項條例,包括授權組織軍隊與購置武器。為回應南卡羅萊那州的威脅,國會通過了《軍力動員法(英语:Force Bill)》,而傑克森總統於1832年11月派遣七艘小型海軍船隻與一艘武力軍艦前往查理斯頓。12月10日,傑克森振辭反制聯邦法令廢止權條例的一方。 在内战前夕,美国是由四个截然不同的区域组成的国家: 1. 東北部(即今新英格蘭)—成長中的工業與商業及相應之人口密度增長; 2. 西北部(即今美國中西部)—自由農民於此迅速發展,拜西北條例所賜此處永無奴隸制度; 3. 上南方-墾殖農場,但部份區域經濟衰退; 4. 西南方-雨後春筍般蓬勃發展的棉花經濟區。 這時19世紀最暢銷的小說——《湯姆叔叔的小屋》出版。這本反奴隸制小說深刻地描繪出奴隸制度殘酷的本質,並認為基督徒的愛可以戰勝由奴役人類同胞所帶來的種種傷害,這讓北方的人民知道奴隸們的辛酸血淚,加速《廢奴令》的頒布。小說中關於非裔美國人與美國奴隸制度的觀點曾產生過意義深遠的影響,並在某種程度上激化導致美國內戰的地區局部衝突。 南北戰爭爆發前,美國憲法为将来政府提供和平辩论的基础,并且能够平衡这个新的国家关系中的利益冲突和矛盾,在数年间,自由州和蓄奴州的数目在妥协中逐渐令参议院得以平衡。1845年最后一个蓄奴州得克萨斯得到承认,五个自由州在1846年到1859年间得以认可,原先是蓄奴州的堪萨斯在先前被拒絕,随后在1861年以自由州加入。随后在北方兴起大规模民主的工业革命和工业化浪潮,旧的两党格局解除,日益激烈和敌对的意识形态导致以往为了避免危机而订...

  南北對立與衝突

  來自美國北方的共和黨人林肯雖然不是解放黑奴的倡議者,但他認為蓄奴不人道,反对擴大蓄奴,而一向以奴隸來發展產業的南方對此感到強烈反對。然而,北方對於南方此等反人道行為亦產生仇視心理,雙方開始出現矛盾。 1860年,林肯當選總統,而林肯在政綱中提及的保護關稅及《宅地法》大大削弱了南方奴隸主的利益。這使南卡罗来纳州在1861年旋即宣布退出聯邦,而南方各州亦紛紛響應南卡羅來納州,脫離聯邦,並成立美利堅聯盟國,推舉來自肯塔基州的杰斐逊·戴维斯為總統。兩個月後,南方政府開始發動武裝起事,北方政府被逼應戰,南北戰爭開始爆發。 1860年美國總統選舉後,在林肯入主白宮前,有七個州脫離聯邦,1861年2月9日,它們組織建立了一個新的南方政府—美利堅聯盟國。在布坎南的輕微抗議下,它們取得範圍內聯邦城堡和物業的控制權。諷刺的是,在脫離後,反抗的州份減弱對有爭議地域的要求,取消北方歸還逃奴的責任,並保證它們長期反對的議案和修訂得到順利通過。1861年4月12日內戰由邦聯將領皮埃尔·博雷加德向南卡羅萊那州查爾斯頓港的薩姆特堡開火開始。

  南方七州

  共有七個州脫離聯邦,這些州分別是: 1. 南卡羅萊納州(1860年12月21日) 2. 密西西比州(1861年1月9日) 3. 佛羅里達州(1861年1月10日) 4. 阿拉巴馬州(1861年1月11日) 5. 喬治亞州(1861年1月19日) 6. 路易斯安那州(1861年1月26日) 7. 德克薩斯州(1861年2月1日) 这些奴隶制和棉花种植园农业占主导地位的「深南」州于1861年2月4日成立了美利堅聯盟國,傑斐遜·戴維斯被提名為總統,並且依據美國憲法建立政府。在南卡羅萊納的薩姆特堡戰役后,林肯号召所有其余州的部队收复薩姆特堡,结果維吉尼亞州、阿肯色州、北卡羅萊納州、田纳西州四州脫離联邦。

  邊界州

  在維吉尼亞州周圍的馬里蘭州、德拉瓦州、密蘇里州及肯塔基州雖然仍保有奴隸制度(亦即所謂的「蓄奴州」),但並未加入南方邦聯,這四州以及西維吉尼亞州(維吉尼亞州西北方部分郡縣的居民拒絕脫離美國聯邦政府,於是另組西維吉尼亞州加入聯邦)成為南北戰爭的邊界州。 德拉瓦州雖然在1860年的選舉支持南方的民主黨候選人約翰·C·布雷肯里奇,但是蓄奴制度並不普遍,是以並未考慮脫離聯邦政府。馬里蘭州的多數公民當初亦支持布瑞肯里奇,不過隨著1861年巴爾的摩暴動因聯邦政府宣布戒嚴法而平息之後,州議會於同年4月27日否決了脫離聯邦政府的提案。密蘇里州以及肯塔基州雖然並未脫離美國聯邦政府,但是部分政治人物組成了所謂的獨立政府("secessions"),並且獲得了南方邦聯的認可。 密蘇里州州長克雷泵·傑克森(Claiborne F. Jackson)因為支持南方的獨立運動,所以在1861年離開了該州首府傑佛遜市,並於娜秀鎮(Neosho)組成流亡政府,並宣布脫離聯邦;南方邦聯則於同年10月30日予以承認。同一時間,美國聯邦政府在密蘇里召開制憲大會否決脫離聯邦的提案並且另組州政府。 雖然肯塔基州並未脫離聯邦,...

  分裂危机

  林肯在1860年美國總統選舉獲勝引發南卡羅萊那州脫離聯邦。1860年12月20日,南卡罗来纳州召开大会,一致同意脱离联邦,并发表了脱离联邦宣言。在1861年1月和2月,又有六個“棉花州”做出同樣的舉動,他们分别是密西西比、佛罗里达、阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那以及得克萨斯。在2月7日,七個州為邦聯採納臨時憲法並在蒙哥馬里建立首都。戰前的2月在華盛頓特區召開的1861和平會議嘗試解決危機失敗。其餘南部各州仍然留在聯邦。部分脫離聯邦的州奪取在範圍內的聯邦要塞(但未取得薩姆特堡),總統布坎南抗議,但除嘗試補給桑特堡失敗外沒有作出認真的軍事反應。不過,麻薩諸塞州、紐約州及賓夕法尼亞州的州長秘密購入武器及訓練軍隊。 不到一個月,在1861年3月4日,林肯正式就任美國總統,在他的總統就職演讲中,他主張憲法作為一個“更完美的結合”,有別於之前的邦聯條例,是一份有約束力的合約;並宣稱脫離聯邦“在法律上無效”。他聲稱無意入侵南部各州,但將使用武力以維持聯邦财产的所有權。他的演說以請求恢復聯邦關係而結束。 南方州曾經派出代表到华盛顿,並願意購下聯邦所有物業及與聯邦討論和平條約。林肯以邦聯不是合法政府...

  萨姆特堡战役

  南卡羅萊那州查爾斯頓的薩姆特堡是三個在邦聯範圍內仍然受聯邦控制的要塞之一,而且林肯堅持要守住它。在邦聯總統傑佛遜·戴維斯的命令下,邦聯政府的皮埃尔·博雷加德部隊在4月12日至13日炮擊要塞,迫使要塞投降。 林肯随即號召各州派遣部隊重奪要塞及保護聯邦。在當時叛亂仍處於小規模狀態,林肯一开始只准备召集75,000名志愿兵进行90天的服役。在數個月前,部分州長已經開始準備民兵。马塞诸塞州州长在次日開始行動,将州内的兵团送上开向南方的列车。1861年5月3日,林肯发起新的募兵,扩招42000名志愿兵,服役期3年。 四個上南方州(田納西州、阿肯色州、北卡羅萊那州及維吉尼亞州)虽曾經多次拒絕邦聯提議,但此时拒絕聯邦派遣軍隊對抗邦聯,宣佈脫離聯邦,並加入邦聯。為報答維吉尼亞州,邦聯遷都到里士满。

  蟒蛇計劃及聯邦封鎖,南北全面開戰

  美軍司令溫菲爾德·史考特訂定蟒蛇計劃以盡量減少流血之下勝出戰爭。他的計劃是以聯邦封鎖(Union Blockade)主要港口來削弱邦聯經濟;然後奪取密西西比河以切斷南部。林肯接納計劃,但否決史考特反對立即攻擊里士满的警告。 1861年5月,林肯對所有南部港口實施聯邦封鎖,終止邦聯大部分國際船運。違法的船隻及貨物被擄獲而很多時候不被保險所保障。在1861年後期,封鎖阻止大多數港口之間的交通,並中止棉花貿易,打擊南方經濟。英國投資者建造小型快速的走私船從古巴及巴哈馬運來軍火及奢侈品交換高價的棉花及煙草。被擄獲時,走私船及貨物被出售而收入歸聯邦水手,英國船員則獲釋。封鎖引發糧食及其他用品的短缺,加上邦聯徵收糧食引致南部惡性通貨膨脹及糧食暴動。 1862年3月,邦聯海軍鐵甲艦維吉尼亞號(英语:CSS Virginia)(CSS Virginia)向聯邦海軍發動攻擊藉此打開封鎖;初期勢不可擋,但次日在漢普頓錨地海戰與新型聯邦戰艦莫尼特號(英语:USS Monitor)(USS Monitor)交戰。戰役不分勝負,這對聯邦而言是保住封鎖的戰略勝利。邦聯在逃走時鑿沉維吉尼亞號以避免被擄,於是邦...

  东部战场囊括了在阿巴拉契亚山脉以东的军事行动,地理上包括弗吉尼亚、西弗吉尼亚、马里兰、宾夕法尼亚、哥伦比亚特区,以及北卡罗来纳的海岸堡垒及海港。 由於在維吉尼亞州馬納沙斯小撮邦聯軍隊的猛烈抵抗,在1861年7月,在欧文·麦克道尔少將率領一次向邦聯的行軍並進行第一次馬納沙斯之役(第一次牛奔河之役),及後被邦聯軍將領約瑟夫·強斯頓及皮埃尔·博雷加德擊退返回華盛頓。 1861年7月东战场举行马那萨斯会战。7月21日,北方发起向南方首都里士满进军的攻势,3.5万北方军队排着整齐队形,在军乐声中向里士满进军。由于北方事先大张声势,认为南军不堪一击,加上这一天是星期六,于是许多华盛顿市民、国会议员、记者等身着盛装,携妻带子,提着装有野餐的篮子,有的坐马车,有的随军队步行,像过节一样,前来战地观光,看热闹。 南方军队2.2万在铁路枢纽马那萨斯列阵相迎。北方军队在观众的欢呼声中向南军发起攻击,猛烈的炮火把南军阵地笼罩在烟雾中。北军继而跨过布尔河向对岸发起冲击。谁想南军指挥官是名将托马斯·杰克逊,他沉着指挥,击退北军五次冲锋,因此获得“石墙”的美称。战斗十分激烈,由于双方军服几乎相同,一时敌我难辨,战场一片混乱。不久,南军9000援军赶到,发起反攻。缺乏训练的北军一触即溃,丢下大批枪支弹药逃回华盛顿。这一仗,北军损兵折将3000,南军损失不到2000。 這次戰役邦聯軍將領湯瑪士·傑克森得到「石牆」的稱號,因為他有如石牆般抵禦聯邦軍隊。被這次失敗所驚醒,及以防更多蓄奴州脫離聯邦,同年7月25日美國國會通過克里斯坦-琼森声明(英语:Crittenden-Johnson Resolution),聲稱戰爭是為保存聯邦而不是終止奴隸制度。 喬治·麥克萊倫少將在7月26日接手聯邦波多馬克軍團(他曾當聯邦軍司令,但其後讓亨利·哈勒克接替),戰爭在1862年正式展開。 在總統林肯強烈要求開始進攻行動下,麥克萊倫在1862年春季由里士满東南,約克河與詹姆斯河之間的維吉尼亞半島入侵弗吉尼亚州。雖然麥克萊倫在半島行動(Peninsula Campaign)中到達里奇蒙大門,約瑟夫·強斯頓在七松之役阻止他的前進,繼後羅伯特·李和部下詹姆斯·隆史崔特、約瑟夫·強斯頓在七天戰役將他擊退。北弗吉尼亚行動,包括第二次牛奔河之役,均以南方勝利告終。麥克萊倫違反司令哈勒克增援約翰·波普在弗吉尼亚州聯邦軍的命令,令...

  西部战场是指阿巴拉契亚山脉和密西西比河之间的战场,包括阿拉巴马、乔治亚、佛罗里达、密西西比、北卡罗来纳、肯塔基、南卡罗莱纳、田纳西,以及部分路易斯安那。 正當聯盟軍在東部取得無數的勝利時,然而他們卻在最關鍵的西部失敗。聯盟軍在早期的豌豆岭战役中被聯邦軍從密蘇里州趕了出去。另外,聯盟國的李歐尼達斯·波克(Leonidas Polk)將軍在肯塔基州發動的侵入行動,結果也激怒該州的民眾,因此,肯塔基州便成為盟國的敵人。 纳什维尔(田納西州的首府)也於1862年輸給聯邦軍。自從1862年5月份,密西西比州的第10號島(Island No. 10)、密蘇里州的New Madrid、田納西州的孟菲斯和路易斯安那州的新奧爾良幾個南方大城市都被聯邦軍佔領,從此,聯邦軍便可在密西西比州的土地上如「入無人之境」一般。只剩下维克斯堡(密西西比州西南部的城市)在整條河的對岸繼續與聯邦抗拒。 聯盟軍的布雷斯頓·布瑞格(Braxton Bragg)將軍亦在第二次肯塔基州的侵略行動中被聯邦軍的比爾(Don Carlos Buell)將軍,於血腥的培利維爾(Perryvillel)戰役中被趕走。數月後又在Stone River戰役裡被William S. Rosecrans的軍團於田納西州打敗。但是,聯盟軍於近田納西州的邊境,喬治亞州裡的奇卡牟加戰役中取得勝利。因為布雷斯頓·布瑞格將軍在這場戰役裡得到詹姆斯·隆史崔特軍團的支援(李將軍的東部援軍)。儘管聯邦的George Henry Thomas軍團在那裡英勇奮守,最終也只能撤退。 聯邦的主要戰爭策略是來自西部的尤里西斯·辛普森·格蘭特所出的謀略,他曾在這次內戰中控制敵軍的Donelson和Henry等要塞,和田納西州的坎伯蘭河。鞏固聯邦政府對於密西西比州的控制,以及開始美國內戰的轉捩點。而且,尤里西斯將軍更把聯盟軍由田納西州趕了出去,並向聯盟國的「心臟」地點進行入侵,那就是佐治亞州的亞特蘭大。

  泛密西西比战场是指密西西比河以西、太平洋战场以东的作战地区。 泛密西西比战场的第一场主要战役是1861年8月10日发生的威尔森溪战役(Battle of Wilson's Creek),联盟军在密苏里的斯普林菲尔德击败联邦军。联盟军在后来1862年3月的豌豆岭战役后被驱逐出密苏里州。 於1861年,聯盟國在亞利桑那州和新墨西哥州的戰役都一直順暢。而且該地的居民亦很快適應聯盟國的條令,更要求聯盟國派出軍隊將當地駐守的聯邦軍趕走。後來,聯盟軍便派出Col. John Baylor將軍執行任務,並攻佔新墨西哥州的一個叫Mesilla的城鎮,還活捉幾名聯邦將領。次年(1862年),聯盟軍隊欲北上奪取聯邦的領土,但被由聯邦派出的加州援軍打敗,因此被逼退守亞利桑那州。 Glorieta Pass戰役是一場「小規模戰鬥」,因為在此次鬥爭裡雙方各有損傷(聯邦有140人死,聯盟則有190人死)。但若聯盟軍繼續向北追上,就有可能奪取到聯邦的要塞和科羅拉多州的丹佛城。所以,有一名來自德州的市民就發言說「如果沒有那些來自派克峰的混帳(Pike's Peak,即聯邦軍)來阻擋我軍,可能整個國家都是屬於我們的了!」在4月份,加州組織聯邦軍隊,並於Picacho Pass戰役中將駐亞利桑那州的聯盟軍徹底趕走。至於美國的東部,雙方的戰爭已進行將近3年,而西北部的戰役亦宣告終結。 聯邦曾經在1862年戰爭快結束的時期,幾次欲奪取德克薩斯州、密西西比州和路易斯安那州的領土。因此,這三個州便在河流上進行封鎖行動。尤其是德克薩斯州,他幾乎佔領和封鎖所有東部的港口。同時,為了給聯盟國有「後門」可逃,德克薩斯州和路易斯安那州的西部地區一直以來都不停地在陸地上,向墨西哥的Matamoros自治市提供棉屬植物等莊稼,更派人航行至歐洲各地交換供應,以收買人心。聯邦國為了阻止這些行動,決定對德克薩斯州進行侵略,但是每次都失敗。聯盟國的勝利例如在:德克薩斯州境內的加爾維斯敦和Sabine Pass戰役。這兩次戰爭都把聯邦的軍隊徹底地擊退。特別是聯邦軍災難般的失敗,就是在路易斯安那州西部的紅河戰役(Red River Campaign),和知名的Mansfield戰役。這些勝利終結聯邦軍對這些地區的侵略計劃,直至到聯盟國垮台之後。自從聯盟軍在東部被困和李將軍的投降,內戰在未來幾个月裡依然沒有停止。雙方的最後會戰是在...

  1863年時格蘭特将军已经控制整个密西西比河流域,將南方分割成东西两个部分,战略格局也从此改变。1864年初,林肯任命格兰特为联邦军总司令。 格兰特在波托马克军团建立了他的司令部,并令威廉·谢尔曼将军指挥大部分西部军队。格兰特理解全面战争的概念,并与林肯和谢尔曼一起相信,只有彻底击败南方军队及其经济基础才能结束战争。这是一场全面战争,不是要杀害平民,而是要夺取粮食和饲料、摧毁房屋、农场和铁路,按照格兰特的说法,“不然就是支持分裂国家和叛乱。我认为这项政策对加速战争结束产生了重大实质性影响。” 格兰特设计了一个协同战略,从多个方向打击整个联盟国。乔治·米德将军和本杰明·巴特勒将军奉命在里士满附近对抗罗伯特·李,弗朗茨·西格尔将军(以及后来的菲利普·谢里登将军)将进攻仙南度山谷,谢尔曼将军将攻占亚特兰大并向大海(大西洋)进军,乔治·克鲁克将军和威廉·艾弗瑞尔将军则在西弗吉尼亚州打击铁路供给线,纳撒尼尔·P·班克斯将军被派去占领阿拉巴马州的莫比尔。 格兰特的军队开始了陆上攻势(Overland Campaign),目的是让罗伯特·李参与保卫里士满,在那里他们将试图牵制并摧毁南方邦联军队。联邦军队首先试图绕过李并打了几场战斗,包括莽原战役、斯波西瓦尼亚和冷港战役。这些战斗导致双方损失惨重,迫使李的联盟军一再退缩。 巴特勒将军试图从南部包抄李,最终失败。每场战斗都给联邦军带来了挫折,但与之前的将军们不同的是,格兰特选择继续战斗而不是撤退。格兰特很顽强,不断将李的北弗吉尼亚军队施压,将他们逼回里士满。当李准备进攻里士满时,格兰特出乎意料地向南跨过詹姆斯河,开始了对彼得斯堡的长期围攻,两支军队在那里进行了九个多月的堑壕战。 与此同时,谢尔曼从查塔努加机动到亚特兰大,一路击败了南军的约瑟夫·E·约翰斯顿和约翰·贝尔·胡德。1864年9月2日,亚特兰大被攻陷,这确保了林肯总统的连任。 接着富兰克林-纳什维尔会战打响,胡德离开亚特兰大,四处转移,威胁谢尔曼的补给线,并侵入田纳西州。约翰·斯科菲尔德将军在富兰克林战役击败胡德,然后乔治·H·托马斯在纳什维尔战役中大败胡德,有效地摧毁了胡德的军队。 谢尔曼的军队随后离开亚特兰大和补给基地,向一个未知的目的地进军,在他的“向大海进军”中摧毁了乔治亚州大约 20%的农场。1864年12月,他到达了佐治亚州萨凡纳的大西洋海岸。紧随谢尔曼的军...

  北軍在戰略以及經濟上的優勢使得罗伯特·李將軍終於于1865年4月放棄南部聯盟的首府里士满。这个城市是一個在迂迴曲折的補給線上難以防守的地點。雖然里士满已經深溝高壘,城市的補給被謝爾曼占據亞特蘭大削弱,並在格蘭特包圍彼得斯堡及補給里奇满的鐵路後完全中斷。 北軍勝利的態勢已經非常明顯。1865年4月9日,被格兰特包围的李將軍认为胜利无望,在弗吉尼亚的阿波马托克斯镇“麦克林房”(McLean House)向联邦军投降。受降的联邦军表现出了非传统的姿态,出于格兰特本人对李将军的尊敬,以及对南方和平回归和重建的期望,李将军被允许保留自己的佩剑和战马,李将军的军队被释放。 1865年4月14日晚,林肯遇刺,于第二天清晨逝世。安德鲁·约翰逊副总统立即接任总统。与此同时,战场中的上各个联盟军部队在听到李将军投降的消息后,接连投降。1865年4月26日,约瑟夫·E·约翰斯顿将军率领9万人的田纳西军向舍曼将军投降。这被认为是联盟军最大规模的一次投降。5月4日,所有在阿拉巴马和密西西比的联盟军投降。5月9日,约翰逊总统正式宣布叛乱结束。次日,联盟国总统杰斐逊·戴维斯被捕。6月2日,科尔比·史密斯率领联盟军泛密西西比战区部队正式投降。6月23日,切诺基部落领袖斯坦得·瓦提成为了最后一位投降的联盟军将军。最后一场投降发生于1865年11月6日,联盟军战舰线仙纳度号(CSS Shenandoah)投降。至此,为期4年的战争结束。

  邊境州份密蘇里州及馬里蘭州隨戰事的進展終止奴隸制度,在1864年12月国会動议美国宪法第十三修正案,第十三修正案在1865年底生效,全美國廢止奴隸制度。1868年第十四修正案確定公民權利及給予聯邦政府更大權力以要求各州提供平等法律保障。1870年訂立第十五修正案保證男性黑人(不包括女性黑人)投票權利。第十四和第十五修正案推翻了美國最高法院1857年史考特訴桑福德案的決定,但特別在第14修正案,有意想不到及深遠的影響。然而戰後美國北方最大城市紐約市的哈林區搬入愈來愈多黑人居民後,原本的白人居民就搬家離開,不願與黑人為鄰,可見當時在美國北方的白人和黑人也有情感的隔閡,在白人心中,南北戰爭實際上與廢除奴隸制關係並不明顯,差別只在於南方以脫離聯邦作威脅,而北方反對分裂,且有不少認為只要維持聯邦統一,可以維持奴隸制。 由1876年大選到1964年大選,喬治亞州、阿拉巴馬州、密西西比州及阿肯色州選舉人票投給民主黨,南卡羅萊那州及路易斯安那州例外的各只有一張。大部分其他曾脫離聯邦的州份也壓倒性地投票支持民主黨,各州的地方選舉也有同樣主流性的支持趨勢。這個現象被稱為頑固的南方(Solid South)。但是,當民主黨總統林登·詹森在1964年簽署民權法案後,在1964年南部州份的民主黨離棄他而轉投共和黨的貝利·高華德,南方在隨後數十年遂漸成為共和黨的票倉。 南方的生存者還是受到戰後的貧窮。此外,大部分的政治權力都转移到北方。由於聯邦向南方進攻,南方遭到更多的損失。虽然聯邦願意在战后重建南方(1865—1877),但战后75年内,維克斯堡的市民都一直拒絕紀念美国独立日,而密西西比州的州议会直到1995年才接受美國憲法第十三修正案。 同樣地,美國的北部虽然獲得了經濟和政治上的勝利,但也因此而付出了很多牺牲,其中包括被支持南方的恐怖份子刺殺的林肯總統。战后数十年里,共和黨的政治人物仍透过挑起战争的记忆来攻擊自己的對手民主黨(这一策略被稱為「揮动血衣」)。並且,戰爭和重建導致的南北衝突不斷,令許多北方人對南部失去興趣,这使得共和黨在1876年大选后并不费力地就放棄了重建南方的計劃。同時,南方的貧窮現象日益嚴重,北方人也視之不理,更别說南方民主黨的政治人物經常給聯邦政府添加麻煩。同时,北方也没有在南方严格保护民权。 随着时间的流逝,不少人的思想觀念都有所改變。1932年民主黨富蘭克林·...

  南北戰爭成為了十九世紀首次現代化型態的戰爭,而鐵甲艦、左輪手槍、機關槍也在南北戰爭中大放異彩。同時南北戰爭中的戰地新聞報導,帶動了報業發達,而戰爭中也首次使用摩斯密碼與電報通訊。另外南北戰爭也使用火車運輸士兵與火砲開赴前線。内战消灭了奴隶制,从而为美国的资本主义迅速发展扫清了道路。《宅地法》的实施,加速了西部的开发。因而19世纪末美国一跃而成为世界上最先进的工农业资本主义大国。

 11. People also search for