Yahoo Web Search

 1. 杜塞尔多夫 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 杜塞尔多夫

  1 day ago · 杜塞尔多夫(德語: Düsseldorf ,德语: [ˈdʏsl̩dɔʁf] ( 聆聽 ) ),是德国 北莱茵-威斯特法伦州首府,位于莱茵河畔。 杜塞爾多夫市区人口约62万人,是德国广告、服装和通讯业的重要城市 。

 2. 哥本哈根 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org › wiki › 哥本哈根

  1 day ago · Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是按美国国內稅收法501(c)(3)登记的 非营利慈善机构 。

  • 13世纪
  • 丹麥
 3. People also search for