Yahoo Web Search

 1. About 79 search results
 1. May 20, 2003 · 英國由 大西洋 所環繞,東為 北海 ,南為 英吉利海峽 ,西南偏南為 克亞爾特海 ,與愛爾蘭隔 愛爾蘭海 相望。. 該國總面積達243,610平方公里(94,060平方英里),為 世界面積第80大的主權國家 及歐洲面積第11大的主權國家,人口約6636萬,為全球 第21名 及歐洲第3 ...

 2. in Europe (dark grey) Capital and largest city London Official language and national language English Regional and minority languages [c] Scots Ulster Scots Welsh Cornish Scottish Gaelic Irish Ethnic groups (2011) 87.1% White [d] 7.0% Asian 3.0% Black 2.0% Mixed 0.9% Other Religion (2011) 59.5% Christianity 25.7% No religion 4.4% Islam 1.3% Hinduism 0.7% Sikhism 0.4% Judaism 0.4% Buddhism 0.4% ...

 3. en.wikipedia.org › wiki › EnglandEngland - Wikipedia

  – in Europe (green & dark grey) – in the United Kingdom (green) Status Country Capital and largest city London National language English Regional languages Cornish Ethnic groups (2011) 85.4% White 7.8% Asian 3.5% Black 2.3% Mixed 1.0% Other Religion (2011) 59.4% Christianity 24.7% No religion 5.0% Islam 1.5% Hinduism 2.2% Other 7.2% Not stated Demonym(s) English Sovereign state Legal ...

  • +44
  • dd/mm/yyyy (AD)
 4. 英國本土係喺歐洲大陸西北面嘅不列顛群島,畀北海、 英倫海峽 、凱爾特海、愛爾蘭海同 大西洋 包圍。. 英國國旗 似個 中文 嘅「米」字,所以有一個 花名 「米字旗」。. 米字旗係由英格蘭、蘇格蘭同愛爾蘭三支旗嘅圖案合併而成。. 威爾斯由於早期已經畀人 ...

 5. gan.wikipedia.org › wiki › 英國英國 - 維基百科

  英國係隻發達國家,佢係世界第六大嗰經濟體,揸得人均購買力算嗰話就係第七大。 [8] 佢係世界頭隻 工業化 嗰國家, [9] 故係到 19世紀 - 20世紀 嗰早期佢都係世界嗰頭號霸主, [10] 但因為兩回世界大戰嗰緣故同得20世紀後半期大英帝國嗰勢力嗰衰弱,英國箇 ...

 6. en.wiktionary.org › wiki › 英國英國 - Wiktionary

  Sep 30, 2021 · 英國. United Kingdom (a country in Europe) 泰晤士河 是英國第二 長 的 河流。 [MSC, trad.] 泰晤士河 是英国第二 长 的 河流。 [MSC, simp.] Tàiwùshìhé shì Yīngguó dì'èr cháng de héliú. [Pinyin] The River Thames is the second longest river in the UK. 英國政府 憑什麼 要 干涉? [MSC, trad ...

 7. British English (BrE) or UK English is the standard dialect of the English language as spoken and written in the United Kingdom. Variations exist in formal, written English in the United Kingdom.

 1. People also search for