Yahoo Web Search

  1. About 7 search results
  1. Ricci and Levi-Civita (following ideas of Elwin Bruno Christoffel) observed that the Christoffel symbols used to define the curvature could also provide a notion of differentiation which generalized the classical directional derivative of vector fields on a manifold.

  2. Given any function in variables with values in an abelian group, a symmetric function can be constructed by summing values of over all permutations of the arguments. . Similarly, an anti-symmetric function can be constructed by summing over even permutations and subtracting the sum over odd permut

  3. 이 문서는 2020년 9월 24일 (목) 05:50에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다.

  4. Đặt X # biểu thị không gian đối ngẫu đại số (algebraic dual space) của một mô-đun-R - X.Đặt X và Y là các mô-đun-R.Nếu u : X → Y là ánh xạ tuyến tính thì phần phụ đại số (algebraic adjoint) hoặc đối ngẫu (dual) của nó, là ánh xạ # u : Y # → X # được xác định bởi f ↦ f ∘ u.

  1. People also search for