Yahoo Web Search

  1. About 21 search results
  1. Oct 06, 2019 · 3. Daftar Nikah Online Di Laman Web Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia. Setelah pasangan mendapatkan Sijil Kursus Pra-Perkahwinan dan Keputusan ujian saringan HIV yang sah, permohonan bagi pendaftaran pernikahan bolehlah diteruskan dengan melayari laman web yang telah dilampirkan di bawah.

  2. Bagi daerah di mana tiada unit pusaka kecil , urusan penerimaan permohonan ( Borang A dan Borang P ) boleh dibuat melalui Pejabat Tanah di daerah-daerah berkenaan; APAKAH HARTA PUSAKA KECIL. Harta pusaka kecil ialah harta yang ditinggalkan oleh simati dan mempunyai ciri - ciri berikut :-Simati tidak meninggalkan wasiat ( bagi simati bukan Islam )

  3. Dec 28, 2020 · Makluman Mulai 1 Julai 2021 Sistem NCR Online akan DITUTUP secara rasmi kepada orang awam. Mulai 2 Ogos 2021 Jabatan Agama Islam Selangor akan menggunakan Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam (SPPIM) secara rasmi bagi urusan nikah, cerai dan rujuk di Negeri Selangor. Sila rujuk carta alir ringkas peralihan dari Sistem NCR Online ke SPPIM.

  4. Permohonan Kebenaran Berkahwin Online pada masa ini hanya meliputi permohonan yang dibuat di Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Johor dan Selangor namun kemudahan ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di dalam masa yang terdekat.

  5. SPPIM Web Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia. Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM) merupakan sistem yang disediakan berasaskan proses kerja untuk kegunaan semua Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) khususnya Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di Malaysia secara lebih efisien dan teratur.

  6. Hanya permohonan yang LENGKAP sahaja boleh dihantar dan kemudian akan disemak dan diproses oleh pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS). Sekiranya status pemohon telah DITAWARKAN RUMAH , maka pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti berikut untuk proses selanjutnya:

  1. People also search for