Yahoo Web Search

Search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › GjeometriaGjeometria - Wikipedia

  Gjeometria është degë e matematikës që i studion figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe relacionet në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin "matje e tokës" këtë fjalë e krijoi Herodoti. Historia e zhvillimit të gjeometrisë.

 2. Në gjeometri, një piramidë (Greqishte e lashtë: puramís) është një shumëfaqësh i formuar duke lidhur një bazë poligonale dhe një pikë, të quajtur kulm. Çdo skaj bazë dhe kulm formojnë një trekëndësh, të quajtur faqe anësore. Është solid konik me bazë poligonale. Një piramidë me bazë n ka n + 1 kulme, n + 1 faqe dhe ...

 3. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj. Për nga numri i artikujve, Wikipedia shqip e mban vendin e 75-të sipas listës së Wikipedia-ve.

 4. en.wikipedia.org › wiki › GeomaticsGeomatics - Wikipedia

  A surveyor's shed showing equipment used for geomatics. Geomatics is defined in the ISO/TC 211 series of standards as the " discipline concerned with the collection, distribution, storage, analysis, processing, presentation of geographic data or geographic information ". [1] .

 5. sq.wikipedia.org › wiki › InformatikaInformatika - Wikipedia

  Termi informatikë është bashkimi i dy fjalëve të gjuhës franceze “informatique”, informacion (ose të dhëna, informata) dhe automatique ( automatik) dhe u përdor për herë të parë në vitin 1962 nga Philippe Dreyfus për të treguar përpunimin automatik aritmetik të informacionit.

 6. sq.wikipedia.org › wiki › GeogebraGeogebra - Wikipedia

  GeoGebra është një softuer dinamik, që përfshin në vete gjeometrinë, algjebrën, statistikën dhe aritmetikën dhe përdoret për mësimin e matematikës dhe shkencës në të gjitha nivelet, që nga niveli fillor e deri në nivelin universitar. Ikona e GeoGebra.

 7. sq.wikipedia.org › wiki › HomotetiaHomotetia - Wikipedia

  Në matematikë Homotetia do të thotë një pasqyrim ose transformim i një figure gjeometrike. Me pak fjalë, një pikë S mund ta pasqyroj M tek një pikë tjetër N por i shkallëzuar nga një faktorë.

 1. People also search for