Yahoo Web Search

 1. About 64,800 search results
 1. InternetArchiveBot 08:16, 3 December 2017 (UTC) [] "Executive Juris Doctor" So Buzzfeed (which despite the stupid name is now a legit and reasonably reliable news organ) has this article about something called the Executive Juris Doctor degree

 2. The general public doesn't understand that there is a difference between a Bachelor of Laws, Juris Doctor, an L.L.M., that an L.L.D./Doctor of Laws is an honorary degree, that a Bachelor of Legal Studies is a paralegal degree, etc. That is why a basic description of those other degrees is relevant in a Juris Doctor article.

 3. JJL ( talk) 21:08, 10 December 2009 (UTC) I'm sorry, that is complete and utter bullshit. The article states. "At Michigan, the juris doctor is not the same as a traditional higher-education doctorate degree, such as a Ph.D.," said David Baum, assistant dean of students for the University of Michigan Law School.

  • Examen
  • utbildningen
  • Yrken och Uppdrag Med Formella Krav på Juristexamen
  • Historia
  • Internationellt
  • Se även
  • Källor

  För juristexamen krävs godkända studier omfattande 270 högskolepoäng (180 veckors heltidsstudier, vanligen uppdelade på nio terminer). Av dessa skall ett självständigt arbete (examensarbete), vanligen redovisat genom en uppsats, omfatta minst 30 högskolepoäng. För juristexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.

  Juristprogrammen är bland de populäraste högskoleutbildningarna att söka. De fyra mest sökta högskoleutbildningarna i Sverige är alla juristprogram, och samtliga sju juristprogram återfinns bland de 30 mest sökta utbildningarna.

  Yrken som kräver jurist- eller jur.kand.-examen, är: 1. Advokat[6] 2. Advokatfiskal 3. Auditör 4. Beredningsjurist 5. Dispaschör[7] 6. Domare (lagfaren) 7. Förvaltningsråd 8. Generaladvokat 9. Hovauditör 10. Hovrättspresident 11. Hyresråd 12. Justitiekansler[8] 13. Justitiesekreterare 14. Kammarrättspresident 15. Kronofogde 16. Lagman 17. Lagrådsledamot 18. Notarius Publicus[9] 19. Offentlig försvarare 20. Patenträttsråd 21. Riksåklagare 22. Fiskal 23. Notarie (tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie) 24. Valprövningsnämnden, ordförande 25. Åklagare

  Den första juristexamen i Sverige infördes 1749 genom den så kallade hovrättsexamen (egentligen "examen till rättegångsverken"). På förslag av Universitetsexamenskommittén infördes 1904 en examen benämnd juris kandidat, vilken då ersatte såväl den gamla juris kandidat-examen, hovrättsexamen som kansliexamen. Under perioden 1887–1892 hade i Uppsala 150 jur.kand.-examina och 88 hovrättsexamina avlagts. Motsvarande siffror var för Lund 41 respektive 35. Fram till 1873 tilläts endast män studera juridik vid svenska universitet. Den traditionella juristutbildningen i Sverige, juris kandidat-examen (jur.kand.), omfattade normalt nio terminers studier (enligt tidigare system 180 akademiska poäng). Denna examen kunde endast avläggas vid de universitet som hade juridisk fakultet, det vill säga Uppsala, Lunds universitet och Stockholms högskola (sedermera efter namnändring Stockholms universitet). Grundläggande juridisk utbildning gavs även vid Göteborgs universitet och Umeå universitet, men...

  David Davidson: Statistik rörande de juridiska examina vid Uppsala universitet, Uppsala 1903, särtryck ur Ekonomisk tidskrift 1903.
 4. People also ask

  What can you do with a Juris Doctor?

  How do you become a Juris Doctor?

  What does a Juris Doctor do?

  Is Juris Doctor the same as a PhD?

 5. Katherine Chi Tai (born March 18, 1974) is an American attorney serving as the 19th United States Trade Representative since March 18, 2021. She is the first Asian-American to serve in the position. A member of the Democratic Party, she previously served as the chief trade counsel for the United States House Committee on Ways and Means .

  • Dài Qí
  • American
 6. The Juris Doctor curriculum at W&L consists three unique and integrated years of full-time study with a mix of traditional casebook method and practice-oriented courses. First-year In the 1L year, students take required foundational courses in contract law , tort law , civil procedure , criminal law , property law , professional responsibility ...

 1. People also search for