Yahoo Web Search

 1. Kievan Rus' - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Kievan_Rus&

  Kievan Rus' or Kyivan Rus' (Old East Slavic: Роусь, romanized: Rusĭ, or роусьскаѧ землѧ, romanized: rusĭskaę zemlę, "Rus' land") was a loose federation of East Slavic and Uralic peoples in Europe from the late 9th to the mid-13th century, under the reign of the Rurik dynasty, founded by the Varangian prince Rurik.

 2. Kievrus – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kievrus
  • benämningar
  • Bildandet Av Rus
  • Historia
  • Sönderfall
  • Städer och Befästningar
  • Krigsmakt/Militärväsen
  • Ekonomi
  • Den Rusiska Kulturen
  • Den Rusiska Rätten

  Riket har i litteraturen varit känt under ett antal olika namn. Några exempel är Kievriket (ryska: Киевское государство, Kievskoje gosudarstvo), Det fornryska riket (ryska: Древнерусское государство, Drevnerusskoje gosudarstvo), Rus (ryska: Древняя Русь, Drevnjaja Rus) och Kievrus (ukrainska: Ки́ївська Русь, Kyjivska Rus; ryska: Киевская Русь, Kievskaja Rus). Idag har de tre sistnämnda störst historiografisk spridning. Kievrus (ukrainska: Ки́ївська Русь, Kyjivska Rus; ryska: Киевская Русь, Kievskaja Rus) användes första gången 882. Rus (fornslaviska: Рѹ’сь eller Рѹ’сьскаѧ землѧ, Rou'skaja zemlja; grekiska: Ῥωσία, Rōsía; latin: Russia, Ruthenia, Ruscia, Ruzzia[a]) användes för första gången av Konstantin VII Porfyrogennetos i benämningen De administrando imperio (948-952).[2] På fornnordiska användes Garðar, senare Garðaríki.[b] Termen Kievrus, som uppkom under första hälften av 1800-talet[4], har med tiden ändrat innebörd. En av de första som använde sig av termen var Michail Maksim...

  Det rusiska riket uppstod på "vägen från varjagerna till grekerna", på de östslaviska stammarnas marker, bland ilmenslaverna, krivitjerna, poljanerna och senare drevljanerna, dregovitjerna, polotjanerna, radimitjerna och severjanerna.

  Oleg den vises furstendöme

  År 882, enligt Nestorskrönikan, begav sig furst Oleg (Oleg den vise), Ruriks frände, på fälttåg från Novgorod söderut, erövrade på vägen Smolenskoch Ljobetj och satte sina styresmän där. Sedan erövrade Oleg Kiev med sin här och lejda varjaghird, dödade Askold och Dir – som styrde där – och utropade Kiev till huvudstad för sitt rike. Den förhärskande tron var hedendomen, fast det redan fanns en kristen församling i Kiev. Oleg utvidgade sitt välde genom krig mot drevljanerna och severjanerna, m...

  Igor

  Igor genomförde två fälttåg mot Bysans. Det första, år 941, misslyckades. Det föregicks av ett misslyckat fälttåg mot khazarerna, då Rus på begäran från Bysans anföll den khazariska staden Tmutorokan på Tamanhalvön, men blev slagna av khazarernas härförare Pesach och därefter vände vapnen mot Bysans. Det andra fälttåget mot Bysantinska riket ägde rum år 944. Det avslutades med ett avtal, som bekräftade många bestämmelser i de föregående avtalen från 907 och 911 men annullerade den tullfria ha...

  Olga

  Efter Igors död hade hans änka Olga den verkliga makten eftersom deras son Svjatoslav var minderårig. Hon blev det Rusiska rikets första regent som officiellt antagit den bysantinska varianten av kristendomen (år 957 enligt vissa versioner, men det finns även andra dateringar). Emellertid bjöd hon omkring år 959 in den germanske biskopen Adalbert av Magdeburgoch den latinska ritualens präster (vilka efter sin misslyckade mission tvingades lämna Kiev).

  Polotsk var först med att frigöra sig från Kiev – redan i början av 1000-talet. Jaroslav den vise, som lagt resten av Rus landområden under sig endast 21 år efter sin fars död, fördelade dem mellan sina fem söner innan han själv dog 1054. Efter att de två yngsta av dem hade dött fördelades allt mellan de tre äldsta: Iziaslav Jaroslavitj av Kiev, Svjatoslav Jaroslavitj av Tjernigov och Vsevolod Jaroslavitj av Perejaslav (Jaroslav-triumviratet). Från år 1061 (direkt efter turkfolket gagauzernasnederlag mot de rusiska furstarna på stäpperna) började polovtserna anfalla, istället för petjenegerna som hade brutit upp från sitt läger på Balkanhalvön. Under de långvariga krigen mellan ruserna och polovtserna rådde de sydliga furstarna länge inte på sina motståndare. De påbörjade en rad misslyckade fälttåg och led betydande nederlag, som i slaget vid floden Alta år 1068 och slaget vid floden Stugna år 1093. Efter Svjatoslavs död år 1076 försökte Kievfurstarna undanhålla Tjernigovarvet från...

  Städer

  Under seklernas gång ökade antalet städer, som omnämns i krönikorna och i andra källor, stadigt.[43] Under 800-900-talet omnämns 25 städer, på 1000-talet ytterligare 64, på 1100-talet ytterligare 135 och på 1200-talet tillkommer 47 städer. Vid tiden för mongolinvasionen fanns upp till 300 städer i Kievrus, det vill säga i genomsnitt 20 till 25 per furstendöme.[43]

  Fästningar och befästningar

  Befästningar spelade en mycket stor roll i Rus historia. De förbättrades ständigt och byttes ut, beroende på historiska omständigheter och fiendens olika anfallssätt. Utvecklingen av krigstaktiken och belägringsredskapen hade en betydande inverkan på försvarsanläggningarnas arkitektur.[44]I takt med att ekonomin och produktionsförmågan utvecklades i Rus, ökade antalet befästningar. De anlades av samma byggmästare som uppförde byggnader som blev kulturminnesmärken, liksom helt vanliga bostadshus.

  Den rusiska krigshären bestod av två grundläggande delar: hirden och hemvärnet – under 800 – 900-talet folkuppbådet, sedan stadsvärnet. Hirden var lejd under 800 – 900-talet. En betydande del bestod av nyanlända varjager. Den fylldes på med emigranter från de baltiska områdena och lokalbefolkningen. Enligt krönikeuppgifterna uppgick den rusiska krigshären till mellan 20 000 och 40 000 mannar.

  Valutasystem

  Pengar började komma i omlopp på Östeuropas slaviska områden under övergången mellan 600-talet och 800-talet, när norra och östra Europa inledde en aktiv handel med Kalifatets länder. De östeuropeiska länderna, som saknade större tillgångar av myntmetaller, importerade silver. Under första tredjedelen av 800-talet började mynt, som präglats i Kalifatets afrikanska centra, att komma till Rus via de kaukasiska och centralasiatiska handelsvägarna.

  Hantverk

  I och med feodalsystemets utveckling blev en del av byhantverkarna beroende av feodalherrarna medan andra lämnade byarna och flyttade till städer och fästningar, där de inrättade hantverksförstäder.[45]I början av 1100-talet fanns mer än 60 olika hantverksyrken. En del hantverk byggde på att metallframställningen befann sig på en hög nivå, något som bekräftas av att hantverkarna svetsade, göt och smidde metall, och härdade stål. Hantverkarna i Rus framställde mer än 150 olika slags järn och s...

  Handel

  Handeln hade en avgörande betydelse för Rus. Utrikeshandeln var relativt välutvecklad och utgjorde en viktig del i de rusiska furstendömenas ekonomi. Floden Dnepr förband Rus med Bysans. Rusiska köpman färdades från Kiev till Mähren, Tjeckien, Polen, Sydtyskland; från Novgorod och Polotsk och över Östersjön till Skandinavien, och längre västerut.[45] Från Rus exporterades skinn, vax, honung, tjära, lin och lintyg, silversaker, sländor av rosa skiffer, vapen, lås, bensniderier mm. Det som impo...

  Läs- och skrivkunnighet och bildning

  Kristnandet av Rus främjade en vidare spridning och snabbare utbredning av läs- och skrivkunnigheten. Väsentligt var att kristendomen antogs i dess östliga, ortodoxa variant, som till skillnad från katolicismen, tillät att gudstjänsten hölls på de nationella språken. Detta var en bra grund för utvecklingen av läs- och skrivkunnigheten på det egna modersmålet [45]

  Litteraturen

  Folkor spelade en stor roll i den rusiska litteraturens tillblivelse. Den muntliga traditionen fick stort inflytande på den skriftliga skönlitteraturens utmärkande drag och idérika inriktning, och på språkutvecklingen. Karaktäristiskt för den rusiska medeltidslitteraturen är dess färgstarka uttryckssätt. De litterära skatterna är samtidigt även minnesmärken över de då rådande tankarna. De avspeglar innehållsmässigt de viktigaste och grundläggande problemen i riket.[45]

  Byggnadskonsten

  Fram till slutet av 900-talet fanns ingen betydande stenbyggnadskonst i Rus, men däremot en rik tradition att bygga i trä, vilket sedermera influerade stenarkitekturen. Den stora kunnigheten inom träbyggnadskonsten var en förutsättning för den snabba utvecklingen av stenarkitekturen och dess originalitet. Efter kristnandet började stenkyrkor att uppföras enligt bysantinska byggnadsprinciper.[48] Med hjälp av inbjudna byggmästare från Bysans blev de ryska byggmästarna delaktiga i den bysantins...

  Under 900-talet gällde sedvanerätt i Rus. De tidigaste uppgifterna om ’den rusiska lagen” finns i kievfurstarnas avtal med Bysans (år 911, 944, 971). Dessa avtal innehöll en rad paragrafer om egendomsrätt och arvsrätt, om fångar och tjänstefolk med mera. Förutom i avtalen reflekteras den rusiska lagens normer i de skandinaviska sagorna och i Jaroslavs pravda. Lagen gällde relationerna mellan jämbördiga människor i Rus och garanterade egendomsförhållanden, däribland även äganderätten till slavar och tjänstefolk. Furstens avtal med folket var annorlunda. Dylika avtal slöt vetje (folkförsamlingen) i folkets namn med fursten. Villkoren föreslogs av den ena eller andra parten och stadfästes sedan i en ömsesidig överenskommelse. Ett exempel på detta var Novgorodrepubliken, vars vetje bjöd in en furste, satte upp ett antal villkor, som begränsade hans makt: att inte döma utan borgmästarens domstol, att inte dela ut volost och påbud utan borgmästaren, att varken till sig själv, till sin fur...

 3. Rus de Kiev - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Rus_de_Kiev

  Como príncipe de Kiev, el mayor logro de Vladímir fue la cristianización de Rus de Kiev, proceso que emprendió en 988. [12] Los anales indican que cuando Vladímir decidió aceptar la nueva fe en lugar del paganismo idólatra eslavo, mandó a algunos de sus consejeros y guerreros más cercanos a distintos países de Europa.

 4. Kiev Rus' – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Kiev_Rus&

  Vùng Rus Kiev vào cuối những năm 1000. Nga Kiev hay Kiev Rus' ( tiếng Nga: Киевская Русь, tiếng Ukraina: Київська Русь, tiếng Belarus: Кіеўская Русь) là một đại công quốc trung cổ với thủ đô là Kiev từng tồn tại ở Đông Âu từ cuối thế kỷ 9 đến giữa thế ...

 5. People also ask

  Was Kiev the first capital of Russia?

  What is Kiev know for?

  What was Kiev known as for?

  What did Kiev used to be called?

 6. Talk:Kievan Rus'/Archive 1 - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Talk:Kievan_Rus&
  • Old Talk
  • NPOV For Series Inclusion
  • Date of Founding of Kievan Rus
  • Pro-Swedish Changes Reverted
  • The Name of The Country/Renaming This Article
  • Source Citation
  • Template
  • Map?
  • Standardization of Kievan Rus' Names
  • The Title Is Pov

  Should there be added reference that Rurik was invited by local population? This is how it was presented in Russian chronicles.

  While I am not sure what the best solution to the problem would be, it's clear that the fundamental position that underlies the proposal is correct: it is quite biased and tenditious to have an article on "Kievan Rus'" and then place it for basic identification framework in an article on "Russia," a nation which arose much later and NOT solely from Rus' in its original name, ethnicity, language or politics and culture. I would add a second assertion: that this article arguably should also be referenced/incorporated into the entry on Belarus'. I don't think my point is as urgent as the one recommended directly above, but I think it is valid. This issue needs some further attention/guidance to arrive at a better NPOV result.Genyo02:30, 22 Apr 2004 (UTC) 1. Genyo, have you already seen discussion on Ruthenians? - Szopen09:25, 22 Apr 2004 (UTC) 1. 1.1. Szopen, I sure have, and yes, it is relevant. But what do you propose be done to solve the problem mentioned by the previous contributor...

  Kievan Rus', Rurik, Rulers of Kievan Rus' are confusing as to when KR was founded. The date of 860 is when Rurik supposedly came to Novgorod. And there was no such thing as Kievan Rus at least until Oleg. Please fix who knows better. Mikkalai21:06, 16 Sep 2004 (UTC) 1. 1.1. Kyivan Rus incorporated all Slavic lands known as Rus: Black Rus, Red Rus, White Rus, etc. The aticle claims that Oleg has found it, but that is assumed so. The Kyivan Rus headed by the Rurik Dynasty occupied all of the lands in the neighborhood. Would the Rurik's settle in any other Slavic city, the historical name would have been after that city :) 1.2. —Preceding unsigned comment added by Aleksandr Grigoryev (talk • contribs) 17:18, 11 March 2009 (UTC)

  I don't think it proper to include in the article on the common history of three Slavic states so many minor details about Swedish connections. We might add as much info about Danish, Polish, Finnish, and Greek contacts of the Rus, thereby turning the article into partisan mess. Some added info is not correct, i.e., Yaroslav the Wise did not marry *two* Swedish princesses (not that it matters so much whom he married). If we mention Yaroslav's Swedish wife, why not mention Greek wife of his father, and Greek, Polish, German wives of his sons? Yaroslav was hardly Svyatoslav's successor, as there were three or four princes ruling in between. It is not important for the history of Kievan state that some Varangian once living in Rus was elected king of Sweden. If you think that this Swedish-oriented information is of great importance, please add it to the articles on Yaroslav the Wise, Svyatoslav, etc and not to the first article in the series dedicated to Russian history. Ghirlandajo11:...

  Wouldn't it be correct to call the mediaeval state which is the subject of this article Old Ruthenia rather than Kievan Rus'? Firstly, Rus' with the ' sign at the end looks awkward to an English speaker. Secondly, the name Ruthenia is known in English and it's nothing but the latinised form of the name of the state referred to in this article. Finally, the inhabitants of that country themselves didn't define it with the adjective Kievan. As a matter of fact, there wasn't even any need to do so, as there was just one Ruthenia they knew - that was the state they lived in. Finally, it should be noticed the article is Russian-oriented (this shouldn't be seen as an accusation, but as a statement, as the fact I'm mentioning may have to do with the lack of information rather than the author's intentions). In addition to the artificial and biassed name Kievan Rus' (it implies the old principality with the centre in Kiev (Kyiv) was the predecessor of Muscovite Rus, i.e. Russia), the article...

  There is a large quote from the "Primary Chronicle" within the article. It should be given a citation providing biblio data for the translated edition that was used as the source. I do not have all of the available English translations here, so I cannot do it, but thought to mention this omission in case someone else can add the necessary data.P.MacUidhir06:52, 27 August 2005 (UTC)

  User:Andrew Alexander, User:Irpen, User:AndriyK, and User:Ghirlandajo, and anyone else involved in this edit war over the past few days, can you PLEASE stop removing and re-adding the template, and discuss it here first? I can understand the misplaced sense of nationalism that is occurring here, when you think a larger country is stealing your smaller country's history, but this is getting ridiculous. It seems perfectly logical to me to include the History of Russia template; if you are offended, it is your fault, not the fault of the template or the article. So, stop the edit warring, I don't want to have to protect the page and/or block anyone. Adam Bishop05:54, 28 October 2005 (UTC) 1. Adam, I fully support your zeal. This edit war is a part of a much larger one involving tens of articles and introduced by AndriyK a fortnight ago. See Portal talk:Ukraine/New article announcements, Talk:Mikhail of Chernihiv, Talk:St Volodymyr's Cathedral, Talk:Russkaya Pravda, to name just a few a...

  Does not anyone have a copyright free map of the Kievan Rus? It is very unclear from the description, whe it was situated, and how it correlates with modern states. It would also be helpful for the debate over the claims to the heritage of Kievan Rus etc.Compay12:19, 27 November 2005 (UTC)

  Because the transliterations of Kievan Rus' names vary so greatly from article to article, I propose the enaction of a standard system of transliteration and translation of these names. The following rules will apply: 1. е, ю, я will become ye, yu, ya after vowels or at the beginning of words and e, iu, ia after consonants. This is the traditional method. 2. The modern Russian endings -ий and -ый will be represented as -i and y, respectively. 3. Place names will be those used by contemporaries, not modern ones. With these rules in mind, we could gradually phase in a standard for Kievan Rus' names that would look much nicer than the hodgepodge we have now. Kazak 07:02, 29 January 2006 (UTC) P.S. If a vote is necessary, by all means... 1. I don't care which translit we'll use as long as we are consistent. I know there are editors with more educated views on this and I will wait for more opinions. --Irpen07:07, 29 January 2006 (UTC) 1. 1.1. That's what I'm going for. Consistency. I was...

  Initially I was not against the name “Kievan Rus” for this article. But the adjective “Kievan” is aggressively used by the Ukrainian nationalists in their attempts to “privatize” Ancient Rus’s history (take, for example, a constant “cold war”, around Russian History template in the beginning of the article, which is being regularly removed and reinstated, even though events in the adjacent paragraph, the Calling of Varangians, happened in territory modern Russia!). So I propose to change the article’s name to more neutral and scientific “Ancient Rus”. The reasons are as follows: 1. 1) Kievan Rus is an artificial modern term, which was never used in the Middle Ages. The inhabitants of Ancient Rus called their land simply “Rus” or “Russian Land” (“Zemlya russkaya”) 2. 2) In both Russian and English languages the term Kievan Rus is used together with another term “Ancient Rus” (“Drevnyaja Rus” in Russian). In Russian historical community the term “Ancient Rus” is regarded as more “scie...

 7. Russia - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Russia

  Ultimately Kievan Rus' disintegrated, with the final blow being the Mongol invasion of 1237–40, that resulted in the destruction of Kiev, and the death of about half the population of Rus'. The invaders, later known as Tatars , formed the state of the Golden Horde , which pillaged the Russian principalities and ruled the southern and central ...

 8. Vladimir the Great - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Vladimir_the_Great

  Born in 958, Vladimir was the natural son and youngest son of Sviatoslav I of Kiev by his housekeeper Malusha. Malusha is described in the Norse sagas as a prophetess who lived to the age of 100 and was brought from her cave to the palace to predict the future. Malusha's brother Dobrynya was Vladimir's tutor and most trusted advisor.

 9. Kiev uprising of 1068 - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Kiev_uprising_of_1068

  From Wikipedia, the free encyclopedia The Kiev uprising of 1068 was a revolt against Grand Prince Iziaslav Yaroslavich of Kiev in the aftermath of a Kievan Rus’ defeat at the hands of the Cumans at Battle of the Alta River near the city of Pereiaslavl, southeast of Kiev.

 10. Kievan Rus - Wiktionary

  en.wiktionary.org › wiki › Kievan_Rus

  Dec 18, 2020 · Kievan Rus (historical) A medieval principality in Eastern Europe centred around Kiev; considered an early predecessor of Russia, Ukraine and Belarus.

 11. People also search for