Yahoo Web Search

 1. About 3,690 search results
 1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Osobny artykuł: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 22 lipca 1952 roku, w ósmą rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN , Sejm uchwalił formalnie Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucję lipcową).

 2. Nov 01, 2020 · Strona:Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952).pdf/28 Metadata This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it.

 3. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny w Polsce, uchwalony 2 kwietnia 1997 przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997. Został ogłoszony w Dzienniku Ustaw : Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 , wszedł w życie 17 października 1997.

  • Geneza Nazwy
  • Początki Rozwoju LWP
  • Wojsko Polski Ludowej
  • Ostatnie Lata 1988-1991
  • Duszpasterstwo Wojskowe
  • Święta
  • Ustawa O zakazie propagowania komunizmu Lub innego ustroju totalitarnego
  • Zobacz też
  • Bibliografia
  • Linki zewnętrzne

  Oficjalnymi nazwami sił zbrojnych Polski w okresie 1944–1989były: 1. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR– do 1944; 2. od 29 lipca 1944 do 1952: „Wojsko Polskie”[c]; 3. od 1952: „Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Nazwy „Polskie Siły Zbrojne”, „Siły Zbrojne PRL” i „Wojsko Polskie” używane były zamiennie. W latach 40. na podobnych zasadach używano również nazwy „Odrodzone Wojsko Polskie” (por. np. M.P. 1947 nr 19 poz. 41). Nazwa „ludowe Wojsko Polskie” (przymiotnik pisany małą lub wielką literą[d]) używana była powszechnie od lat 50. przez władze państwowe i oficjalną propagandę (np. Polską Kronikę Filmową) oraz piśmiennictwo tego okresu w celu podkreślenia związku z panującym w państwie ustrojem politycznym. Nie była ona nigdy nazwą oficjalną.

  Formowanie jednostek

  W maju 1943 w Sielcach nad Oką w ZSRR, z inicjatywy komunistów skupionych w Związku Patriotów Polskich, rozpoczęto formowanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Obok wyszkolenia wojskowego ochotnicy i żołnierze dywizji im. Tadeusza Kościuszki poddawani byli intensywnej indoktrynacji politycznej, zadania te wykonywali aktywiści ZPP oraz sowieccy komisarze polityczni (tzw. politrucy). Ze względu na duże braki w kadrze oficerskiej będące efektem fizycznej eliminacji polskich of...

  Udział w działaniach wojennych

  Pierwszą bitwą polskich oddziałów na froncie wschodnim była bitwa pod Lenino 12–13 października 1943, jednak do lata 1944 formacje te nie miały osiągnięć bojowych wpływających na losy toczonych walk. 1. Osobny artykuł: Bitwa pod Lenino. Następnie oddziały Wojska Polskiego wspólnie z Armią Czerwoną walczyły z wojskami niemieckimi na Ukrainie, Białorusi, terytorium Polski, w Niemczech i Czechosłowacji.Jednostki Wojska Polskiego uczestniczyły m.in. w walkach na przyczółku warecko-magnuszewskim i...

  Koniec wojny zastał Wojsko Polskie w okresie intensywnego rozwoju organizacyjnego. Zrezygnowano co prawda z realizacji koncepcji Frontu Polskiego. Powstawały jednak nowe związki taktyczne i oddziały wojsk. W wyniku mobilizacji liczebność wojska w maju 1945 osiągnęła 370 tysięcy żołnierzy, zaś we wrześniu 1945 roku 440 tysięcy. Do wyposażenia należało: 438 wozów bojowych, 3990 dział i moździerzy, 12 600 różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Na wyzwalanych obszarach organizowano okręgi wojskowe. 1. Osobny artykuł: Struktura organizacyjna Wojska Polskiego wiosną 1945. Podstawą formowania okręgów był rozkaz ND WP nr 23/0rg z 1 lutego 1945. Nakazywał on: „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sformować do dnia 1 kwietnia 1945 r. sześć okręgów wojskowych według etatu nr Dl/17. 1. Warszawski OWz siedzibą w Warszawie, obejmujący woj. warszawskie i białostockie, 2. Lubelski OW z siedzibą w Lublinie, obejmujący woj. lubelskie i rzeszowskie, 3. Krakowski OWz siedzibą w Krakowie, obejmujący...

  19 lipca 1989 roku Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru generała armii Wojciecha Jaruzelskiego na urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z dniem objęcia urzędu Prezydent PRL został zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju oraz przejął część dotychczasowych kompetencji Rady Państwa. Do prerogatyw Prezydenta PRL należało między innymi mianowanie i zwalnianie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódców okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, a także mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz stopnie oficerskie generałów i admirałów. 31 grudnia 1989 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z cytowaną ustawą dotychczasowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została nazwana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a dotychczasowy art. 10 otrzymał numer 8...

  W całym okresie istnienia ludowego Wojska Polskiego, jego oficerom i żołnierzom była zapewniania opieka duszpasterska. Na rzecz osób wyznania katolickiego posługę taką świadczył Generalny Dziekanat Wojska Polskiego.

  W latach 1947-1950 Wojsko Polskie swoje święto obchodziło 9 maja. Dzień 9 maja był równocześnie Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności. W okresie od 7 października 1950 do 13 sierpnia 1992 Dniem Wojska Polskiego był 12 października – rocznica bitwy pod Lenino[e]. Po raz ostatni Dzień Wojska Polskiego był obchodzony 12 października 1991.

  1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa nakładała na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany patronów obiektów przestrzeni publicznej: ulic, mostów, placów, skwerów, spełniających w ocenie ustawodawcy kryteria propagowania komunizmu. W sytuacji, gdyby odpowiedni organ samorządu nie nadał nowej nazwy lub nadał nazwę propagującą ustrój totalitarny, wojewoda, korzystając ze swych uprawnień nadzorczych mógł uchylić ową nazwę i nadać nową. Jego decyzja wymagała jednak opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Nazwą propagującą ustrój totalitarny była ulica imienia „Ludowego Wojska Polskiego”. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa „Ludowe Wojsko Polskie” wypełnia normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego us...

  Filmy fabularne o ludowym Wojsku Polskim: 1. Jarzębina czerwona 2. Ogniomistrz Kaleń 3. Raj na ziemi 4. Kierunek Berlin 5. Krzyż Walecznych 6. Kwiecień 7. Ostatnie dni 8. Gdzie jest generał 9. Do krwi ostatniej... 10. Powrót doktora von Kniprode Monety upamiętniające ludowe Wojsko Polskie: 1. 10 złotych 1968 25 lat Ludowego Wojska Polskiego

  Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
  Stanisław Brzeziński, Ryszard Majewski, Henryk Witek: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki 1943-1983. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984. IS...
  Stanisław Dronicz: Wojsko i politycy. Warszawa: Wydawnictwo CB, 2002, s. 44-45, 90-91. ISBN 83-86245-84-0.
  Henryk Hermann, Polska doktryna wojenna z 1973 roku w świetle źródeł, w: Źródła w badaniach historii wojskowej, Toruń 2004, ​ISBN 83-7441-038-8​.

  Soviet Penetration of the Polish Military (ang.). [dostęp 14 grudnia 2008]. – raport CIA o radzieckiej penetracji LWP na podstawie informacji płk Kuklińskiegoze stycznia 1982

  • 1990
  • 12.3B
  • 1943
  • PRL
  • Stan Prawny
  • Nadużycia I Przypadki łamania
  • Zobacz też
  • Bibliografia
  • Linki zewnętrzne

  Regulacje międzynarodowe

  Demokratyzacja życia politycznego i społecznego, będąca konsekwencją przełomu roku 1989, pozwoliła na pełną akceptację międzynarodowych regulacji w dziedzinie ochrony praw człowieka. Efektem tych zmian było ratyfikowanie wielu umów oraz przyjęcie międzynarodowych procedur kontrolnych.

  Nieludzkie traktowanie

  Raport Human Rights Watch z 2012 roku wskazuje, że Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych. Pogwałca ona zakaz okrutnego i nieludzkiego traktowania osób oraz narusza prawo do prywatności i życia rodzinnego.

  Ustawa antyterrorystyczna

  Raport HRW z 2017r. wskazuje, że wprowadzona ustawa antyterrorystyczna zawiera w swojej treści możliwość śledzenia cudzoziemców przez okres do trzech miesięcy bez zgody sądu. Ta sama ustawa daje też prawo dowódcom do wydawania komand snajperom do zastrzelenia, by uniknąć ataku na ludzkie życie, zdrowie lub odzyskując porwanego, kiedy kraj jest w najwyższym stanie zagrożenia. O ile przepisy ONZ zezwalają policji na używanie śmiercionośnej siły w ostateczności by ratować ludzkie życie, o tyle,...

  Autor zbiorczy: World Report 2017. Stany Zjednoczone: Human Rights Watch, 12 stycznia 2017, s. 29, 32, 34, 262, 276-277. ISBN 978-1-60980-734-4.
  Biuro Rzecznika PrawB.R.P. ObywatelskichBiuro Rzecznika PrawB.R.P., Polska Mapa Międzynarodowych Konwencji Praw Człowieka, 2013[dostęp 2017-01-30].

  Ochrona praw człowieka w Polsce. poland.gov.pl. [dostęp 2011-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu(2012-03-15)].

 5. Podobnie Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przewidywała możliwość odwołania posła (lub członka rady narodowej), lecz nie została wydana stosowna ustawa. Odwołanie parlamentu. Instytucja odwołania parlamentu w referendum istnieje w Liechtensteinie. Zobacz też

 1. People also search for