Yahoo Web Search

 1. About 1,180 search results

 1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 w art. 90 jako pierwsza określiła Warszawę jako stolicę Polski. Warszawa stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. Odbudowano historyczne Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz wiele obiektów zabytkowych.

 2. May 03, 2021 · It marks the 230th anniversary of what is commonly referred to as "Konstytucja 3 maja," which is the Polish-Lithuanian Commonwealth's Constitution of 3 May 1791. It was only the second constitution in the world (after the American Constitution of 1787 ).

 3. Agencja Wywiadu (AW) (JW 3164) – polska służba specjalna odpowiedzialna za wywiad zagraniczny. Misją AW jest dostarczanie wywiadowczej, wyprzedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, które podejmują optymalne decyzje dla interesów państwa i jego obywateli w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych.

  • Historia PSL
  • Program Polityczny
  • Aktualni Przedstawiciele W samorządzie
  • Instytut Polityczny im. Macieja Rataja
  • Zobacz też
  • Bibliografia

  Stronnictwo dawniej

  Nazwa PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku. Bezpośrednim protoplastą organizacji było Stronnictwo Ludowe, założone w 1895 w Rzeszowie przez niezależnych działaczy chłopskich (m.in. Jakub Bojko i Jan Stapiński), lewicowo-ludową inteligencję (Bolesław Wysłouch, Maria Wysłouchowa), część działaczy Związku Stronnictwa Chłopskiego oraz środowisko skupione wokół ks. Stanisława Stojałowskiego. Z ramienia SL w 1897 zasiedli w parlamencie austriackim w Wiedniu pierwsi posłowie niezależnego (...

  III Rzeczpospolita

  Przedostatni prezes ZSL Roman Malinowski, po wyborach parlamentarnych w 1989 i niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Czesława Kiszczaka, zawarł z Lechem Wałęsą porozumienie, które odebrało większość w Sejmie PZPR i umożliwiło powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Marszałkiem Sejmu był wówczas ludowiec Mikołaj Kozakiewicz (pełnił tę funkcję w latach 1989–1991). 5 maja 1990 (na Kongresie Jedności PSL) partia PSL „Odrodzenie” (będąca kontynuacją ZSL) oraz powstałe w 1989 wilanowskie PSL p...

  Gospodarka

  Podstawy programu PSL oparte są na zasadach doktryny neoagraryzmu. PSL opowiada się w gospodarce za rozwiązaniami takimi, jak: 1. wprowadzenie emerytur obywatelskich dla najuboższych, 2. powiązanie stażu pracy (40 lat) z wiekiem emerytalnym, 3. płaca minimalna w wysokości połowy średniej pensji, 4. bezpłatne leki dla seniorów oraz szkolne podręczniki i posiłki, 5. rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii, 6. wysoka liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, 7. brak VATna artykuły dziecięc...

  Ustrój i polityka zagraniczna

  W 2019 przyjęła do programu postulaty ustrojowe dotyczące: 1. mieszanej ordynacji wyborczej (opartej częściowo na jednomandatowych okręgach wyborczych), 2. obligatoryjnych i wiążących dla władzy referendów, 3. głosowania elektronicznego, 4. powszechnych wyborów RPO, Prokuratora Generalnego i Krajowej Rady Sądownictwa 5. możliwości odwołania posła. Opowiada się też m.in. za pozbawieniem biernego prawa wyborczego osób skazanych za korupcję. PSL postuluje propozycję rozwiązania Senatu i powołani...

  Sprawy obyczajowe

  W kwestiach światopoglądowych politycy PSL zasadniczo sprzeciwiają się karze śmierci, legalizacji eutanazji i aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, czy też legalizacji tzw. „narkotyków miękkich”. Opowiadają się natomiast za dopuszczalnością metody zapłodnienia in vitro dla małżeństw (przy maksymalnie ograniczonej liczbie mrożonych zarodków), za wsparciem innych metod leczenia niepłodności, za klauzulą sumienia dla medyków, za rozwojem ulg dla rodzin wielodzietnych, za utrzymaniem lek...

  Marszałkowie województw

  Obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe wchodzi w skład koalicji rządzących w 8 województwach (przy czym nie we wszystkich z nich jest reprezentowane w zarządzie), także w 8 województwach znajduje się w opozycji.

  Instytut Polityczny im. Macieja Rataja to think-tank Polskiego Stronnictwa Ludowego, powstały w 2012 z inicjatywy delegatów na XI Kongres PSL. Szefem Instytutu został poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Czesław Siekierski. Instytut jest ciałem doradczym i analitycznym PSL, prowadzącym działalność seminaryjną, konferencyjną i badawczą w sferze pol...

  Krystyna Anna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Oprac. zespół: Westyna Gładkiewicz, Krystyna A. Paszkiewicz, Barbara Sawicka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław...
  Łukasz Tomczak: Polskie Stronnictwo Ludowe – trwały element polskiego parlamentu?. W: Krzysztof Kowalczyk, Jerzy Sielski: Partie i ugrupowania parlamentarne III RP. Toruń: Dom wydawniczy DUET, 2006...
  • 5 maja 1990
  • Polska
 4. plwiki.pl › Leksykon › Godło_PolskiPlWiki > Godło Polski

  Podstawa prawna. Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 1 p. 19).

 5. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej – Polpress – Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans – Daman (powiat w Afganistanie) – Przyjaciel Ludu Łecki – Do Europy – Franz Böhm – Juan Egaña Riesco – Martin Rázus ...

 6. Agencja Wywiadu (AW) (JW 3164) – polska służba specjalna odpowiedzialna za wywiad zagraniczny. Misją AW jest dostarczanie wywiadowczej, wypżedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, kture podejmują optymalne decyzje dla interesuw państwa i jego obywateli w ciągle zmieniającyh się uwarunkowaniah międzynarodowyh.

 1. People also search for