Yahoo Web Search

 1. About 1,180 search results

 1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 w art. 90 jako pierwsza określiła Warszawę jako stolicę Polski. Warszawa stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. Odbudowano historyczne Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz wiele obiektów zabytkowych.

 2. Wszyscy posłowie PSL należeli w Parlamencie Europejskim do Europejskiej Partii Ludowej. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji (2007–2011) Krzysztof Borkowski – od 24 czerwca 2009, zastąpił Jarosława Kalinowskiego; Jan Bury – sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Bronisław Dutka

  • 5 maja 1990
  • Polska
  • Podstawa Prawna
  • Geneza
  • Wspólnota Informacyjna rządu
  • Struktura
  • Kierownictwo
  • Organizacja I Finansowanie
  • Zadania
  • Uprawnienia Funkcjonariuszy
  • Status Funkcjonariuszy
  • Stopnie służbowe

  Do najważniejszych dokumentów regulujących funkcjonowanie AW należą: 1. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27ze zm.) 2. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2418) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie in...

  Kiedy w roku 1989 zakończył się okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nowe władze stanęły przed wyzwaniem reformy służb specjalnych, które przez większość Polaków były postrzegane bardzo negatywnie. W kwietniu 1990 r. uchwalono ustawę o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP), który zastąpił Departament I i II Ministerstwa Spraw Wewnęt...

  W latach 2002–2005 szef AW był dodatkowo umocowany w ramach Wspólnoty Informacyjnej Rządu. Był to organ działający przy Radzie Ministrów. W ramach Wspólnoty organy administracji rządowej były zobowiązane do przekazywania szefowi AW informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymane in...

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.07.2018 r. w skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1. Departament Operacyjny, 2. Departament Informacyjny, 3. Departament Techniczny, 4. Biuro Bezpieczeństwa, 5. Biuro Finansowo-Administracyjne, 6. Biuro Kadr i Szkoleń, 7. Biuro Prawne, 8. Gabinet Szefa, 9. S...

  Szef Agencji Wywiadu jest centralnym organem administracji rządowej, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Szefa Agencji Wywiadu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Z kolei zastępcó...

  Kierunki działania Agencji są określane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze wytycznych. Statut Agencji, który określa jej organizację wewnętrzną, nadawany jest w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Szef Agencji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny jednostkom organizacyjnym Agencji, w których określa ich str...

  Zadania Agencji Wywiadu zostały przedstawione w art. 6 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z 2002 r. i należą do nich: 1. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej ...

  Uprawnienia funkcjonariuszy AW są opisane w rozdziale IV Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W zakresie zadań Agencji Wywiadu, które wymienione zostały powyżej, funkcjonariusze AW wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne. Funkcjonariusze AW, mają prawo: 1. żądania niezbędnej pomocy od inst...

  Służbę w AW mogą pełnić osoby spełniające kryteria określone w rozdziale V Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Przed podjęciem służby funkcjonariusze muszą złożyć ślubowanie wg specjalnej roty i w ramach swoich działań muszą dochowywać obowiązków w niej określonych. Ponadto obowiązkiem funkcjonariusza jest odmówienie ...

  W Agencji Wywiadu obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe: 1. korpus szeregowych: – szeregowy – starszy szeregowy, 2. korpus podoficerów: – kapral – starszy kapral – plutonowy – starszy plutonowy – sierżant – starszy sierżant – sierżant sztabowy – starszy sierżant sztabowy, 3. korpus chorążych: – młodszy chorąży – chorąży – starszy chorąż...

 3. May 03, 2021 · It marks the 230th anniversary of what is commonly referred to as "Konstytucja 3 maja," which is the Polish-Lithuanian Commonwealth's Constitution of 3 May 1791. It was only the second constitution in the world (after the American Constitution of 1787 ).

 4. plwiki.pl › Leksykon › Godło_PolskiPlWiki > Godło Polski

  Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 1 p. 19). Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej [6] .

 5. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej – Polpress – Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans – Daman (powiat w Afganistanie) – Przyjaciel Ludu Łecki – Do Europy – Franz Böhm – Juan Egaña Riesco – Martin Rázus ...

 6. ↑ Załącznik do Uhwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 483). ↑ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z puźn. zm.).

 1. People also search for