Yahoo Web Search

  1. About 17 search results
  1. La Liga Filipina (lit. 'The Philippine League') was a secret organization. It was founded by José Rizal in the house of Doroteo Ongjunco at Ilaya Street, Tondo, Manila on July 3, 1892. The organization derived from La Solidaridad and the Propaganda movement.

  2. Ang La Liga Filipina ay isang samahan na itinatag ni Jose Rizal sa Pilipinas noong Hulyo 3, 1892. Binubuo ito ng mga taong nagnanais na maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ito ang nagpasimula ng pagkakaroon ng nasyolisasyon ng mga Pilipino.

  3. La Solidaridad (The Solidarity) was an organization created in Spain on December 13, 1888. Composed of Filipino liberals exiled in 1872 and students attending Europe's universities, the organization aimed to increase Spanish awareness of the needs of its colony, the Philippines, and to propagate a closer relationship between the Philippines and Spain.

  4. Ang La Solidaridad ang naging pangalan ng isang samahan ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya na naghangad na magkaroon ng representasyon ang Pilipinas sa Cortes Generales. Ito rin ang naging pangalan ng opisyal na pahayagan ng samahan na itinatag noong 13 Disyembre 1888.

  5. Filipina merupakan antara negara megadiversiti yang paling banyak spesies. Di Filipina terdapat kira-kira 1,100 spesies vertebrata daratan termasuk lebih 100 spesies mamalia dan lebih 170 spesies unggas yang disangka tidak hidup di mana-mana tempat lain. Antara mamalia tempatan termasuklah musang pulut, dugong, dan kera hantu Filipina

  6. La primera entre ellas fue la Asociación de Baloncesto Filipina, que organizó su primer campeonato el 9 de abril de 1975 en Ciudad Quezón. [41] La Liga de Baloncesto de Australia, fundada en 1979, agrupaba siete equipos

  7. La historiografía le ha aplicado para su periodización el modelo de fases propio de la Revolución francesa: Revuelta de los privilegiados y fase moderada (corresponderían a la Revolución de febrero de 1917) Fase radical (a partir de octubre de 1917, y durante todo el periodo de la Guerra civil rusa -hasta 1922-) Reacción (en este caso reconducida por el propio Lenin: la NEP o nueva ...

  1. People also search for