Yahoo Web Search

 1. About 224,000,000 search results

 1. Lancaster, Lancashire Lancaster ( / ˈlæŋkəstər /, [2] [3] [4] [5] / ˈlænkæs -/) [6] is a city and the county town of Lancashire, England, standing on the River Lune. Its population of 52,234 compares with one of 138,375 in the wider City of Lancaster local government district. [7] The House of Lancaster was a branch of the English royal family.

 2. Lancashire Wikipedia tiếng Việt Lancashire Lancashire là một hạt ở tây bắc của Anh. Hạt có diện tích km², dân số 1.449.700 người. Thủ phủ hạt đóng ở Lancaster. Hạt lấy tên từ thành phố Lancaster, và đôi khi được gọi là quận Lancaster. Mặc dù Lancaster là vẫn được coi là thị trấn của hạt, Hội đồng hạt có trụ sở tại Preston.

 3. People also ask

  What county is Lancaster in?

  What does Lancashire stand for?

  Who are the Conservative Party in Lancashire?

  Why is Lancashire smaller than its historical extent?

 4. Lancaster, Lancashire Lancaster is the county town of Lancashire, England. It is on the River Lune. As of the 2001 census, it had 45,952 people. The larger City of Lancaster local government district is named after Lancaster. Lancaster Castle is well known as the site of the Pendle witch trials in 1612 . Location [ change | change source]

 5. en.wikipedia.org › wiki › LancashireLancashire - Wikipedia

  Lancashire is a historic, ceremonial and non-metropolitan county and the county boundaries differ between these different forms. Its county town is Lancaster. The non-metropolitan county was created by the Local Government Act 1972and is administered by the Lancashire County Counciland twelve district councils. Its administrative centre is Preston.

 6. City of Lancaster The City of Lancaster ( / ˈlæŋkæstər / [1]) is a local government district of Lancashire, England, with the status of a city and non-metropolitan district.

 7. Công quốc Lancaster ( Tiếng Anh: Duchy of Lancaster) là tài sản riêng của Quốc vương Anh. [1] [2] Mục đích chính của lãnh địa này là cung cấp nguồn thu nhập độc lập cho quân vương. [2] [3] Di sản bao gồm một danh mục đất đai, tài sản và tài sản được ủy thác cho chủ quyền và được quản lý riêng biệt với Tài sản vương quyền. [3]

 1. People also search for