Yahoo Web Search

  1. About 8 search results
  1. The National Center of Cinematography (Albanian: Qendra Kombëtare e Kinematografisë) is the largest film distributor and film production company in the cinema of Albania connected with over 700 films (feature films and documentaries) between 1947 and 2012.

  2. sq.wikipedia.org › wiki › GruajaGruaja - Wikipedia

    Gruaja është krijesë femërore njerëzore e moshës së rritur e kundërta e burrit që është krijes mashkullore njerëzore e moshës së rritur. Termi grua zakonisht përdoret për të dalluar krijesat femerore për nga mosha e tyre dhe për të dalluar krijesat femërore nga kijesat mashkullore.

  3. Elektromotori është pajisje që shërben për shndërimin e energjisë elektrike në energji mekanike. Elektromotorët janë makina elektrike, të cilat në ndërtim janë identike me gjeneratorët. Parimin e punës e kanë të njëjtë, por kahun e veprimit të kundërt.

  4. en.wikipedia.org › wiki › IndianIndian - Wikipedia

    Indian people, people of Indian nationality, or people who have an Indian ancestor Non-resident Indian, a citizen of India who has temporarily emigrated to another country; South Asian ethnic groups, referring to people of the Indian subcontinent, as well as the greater South Asia region prior to the 1947 partition of India

  1. People also search for