Yahoo Web Search

 1. Románia – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Románia

  Románia kultúrájához tartozik mind a románok kultúrája, mind a Romániában élő más etnikumoké. Egyeseknek van anyanemzetük (a magyaroknak, a németeknek stb.), mások a világban szétszórt etnikumok részei ( zsidók, romák ). Mindkét esetben ezek kultúrái a Románia határain kívüli megfelelőik kultúrájának a részei is.

 2. Romania - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Romania

  Romania (/ r oʊ ˈ m eɪ n i ə / ro-MAY-nee-ə; Romanian: România [r o m ɨ ˈ n i. a] ()) is a country in Central and Eastern Europe which borders Bulgaria to the south, Ukraine to the north, Hungary to the west, Serbia to the southwest, Moldova to the east and the Black Sea to the southeast.

 3. Románia történelme – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Románia_történelme
  • Történelmi-Földrajzi Felosztás
  • Románia területe A Román Fejedelemségek előtt
  • A Románok története
  • Havasalföld és Moldva története 1918-Ig
  • Trianontól A II. Világháború végéig
  • A Kommunista Uralom időszaka
  • A Rendszerváltás után
  • Források
  • További információk
  • Kapcsolódó Szócikkek

  Románia mai területének döntő részét három nagy országrész, az egykori magyar terület Erdély (Transilvania), Havasalföld (Țara Românească) és Moldva (Moldova) alkotja. Az ország nyugati és keleti felét a Kárpátok hegyvonulata élesen elválasztja egymástól. Míg az ország nyugati felét alkotó (tágabban értelmezett) Erdély történelmi és kulturális szempontból Közép-Európához sorolható, addig a keleti országrészeket történelmük és kultúrájuk Kelet-Európához, illetve Délkelet-Európához, a Balkán-félszigetterületéhez köti. További nagyobb országrészek a Fekete-tenger partján fekvő (Észak-)Dobrudzsa, valamint az a két nyugat-romániai tájegység, amelyek eredetileg nem tartoztak a történelmi Erdélyhez: az egykori Partium és Kelet-Bánság. Erdély történelmileg csak a nyugati országrész hegyektől körülvett belső medencéjét jelentette, ma már azonban legtöbbször az egész egykori Magyarországhoz tartozó területet értik alatta. Havasalföldet két nagy történelmi tájegység alkotja, Olténia és Munténia.

  A mai Románia földje az ősidőktől lakott. Az eddig ismert legrégebbi régészeti leletek kb. 24 000 évesek. Az ott élő népek első írásos említése Hérodotosztól való i. e. 440 környékéről. Amikor a rómaiak megközelítették az Al-Duna vidékét, a folyón túl dák törzsek éltek. A dákokat tekinti a román hivatalos történetírás a románok ősének. A dákok földjét, Daciát, vagyis a mai Erdély egy részét és Olténiát a rómaiak 87-ben elfoglalták és provinciát szerveztek ott. Ezt a népvándorlás népeinek nyomására 271-ben feladták. E szűk kétszáz év elég volt – a dákoromán elmélet szerint – a lakosság ellatinosítására. A népvándorlás folyamán a gótok, majd a hunok szerveztek rövid életű államot a területen. A gepidák állama valamivel tartósabb volt. Őket az avarok követték, majd a honfoglalás előtt egy ideig a magyarok ellenőrizték a Kárpátokonkívüli területeket. Erdély a 10. századtól a Magyar Királyság része volt, Havasalföld és Moldva területe pedig sztyeppei nomádok birtoka volt: besenyők, úzok,...

  A történeti forrásokban blach, vlach néven, vagy e nevek más változataival említett etnikum először Geórgiosz Kedrénosz bizánci görög író krónikájában jelenik meg. Kedrénosz a 10. század utolsó harmadában őket a Dunától délre élő bolgárok szomszédaiként említi. Az Annales Barenses 1025-ben ugyancsak ezen a néven szerepelteti, minden bizonnyal a balkáni román népet. Később azonban a vlach szónak más jelentései is előfordultak, részint a térségben élő más újlatin csoportokra, mint a magyarországi frankokra, részint pedig, etnikumtól függetlenül, minden balkáni nomád pásztornépre vonatkoztatták azt, akik a török terjeszkedéstől hajtva a Balkánról észak felé vándoroltak állataikkal. Bizonyosnak látszik azonban, hogy a 10–12. században keletkezett bizánci források által említett blachnép a neolatin román néppel azonos. Ezek a források bőségesen szolgáltatnak adatokat a Bizánc érdekkörébe tartozó balkáni románokról. A nyelvészeti adatok alapján a román nyelvés nép kialakulása a 10. század...

  A Havasalföldön és Moldvában kialakuló román fejedelemségek a 14. században a Magyar Királysággal álltak hűbéri viszonyban, majd kivívták önállóságukat. A 16. századig független államok voltak, majd több mint három évszázadon át az Oszmán Birodalomfennhatósága alatt álltak, de belső autonómiával rendelkeztek. A 19. század második felében a nemzetközi események következtében (krími háború) Havasalföld és Moldva függetlenné váltak a törököktől. 1859-ben a két terület nemzetgyűlése közös fejedelmének választotta Alexandru Ioan Cuzát,majd a két fejedelemség 1862-ben egyesült. Az új ország neve Románia lett, Bukarest fővárossal, és a török birodalomban autonóm státuszt élvezett. A parlament 1866-ban Hohenzollern Károly porosz herceget választotta fejedelemmé.Románia 1877-ben Oroszország oldalán belépett az orosz–török háborúba, és a török csapatok veresége után 1877. május 10-én parlamenti kiáltványban kinyilvánította állami függetlenségét, amelyet a San Stefanó-i béke révén az európai n...

  Az I. világháborút lezáró békeszerződés értelmében Románia része lett Erdély, a Bánság (Bánát) keleti része, az Alföld többi keleti vidéke Máramarossal (Partium) és Bukovina területének zöme, valamint a cári Oroszországtól elfoglalt, nagyrészt román lakosságú Besszarábia. Annak ellenére, hogy az Antanttal kötött szerződésben kikötötték, Románia nem köthet külön békét, mégis kötött, amikor a magyar-osztrák-német alakulatok a román támadást visszaverve bevonultak Bukarestbe. Románia egy részét 1940-ben a Szovjetunió ismét magához csatolta, ez a terület lényegében ma Moldova, illetve kis része Ukrajnához tartozik. A második bécsi döntés értelmében ugyanebben az évben Magyarországhoz került Észak-Erdély és Székelyföld. Románia a németek oldalán részt vett a második világháborúban, a keleti fronton több román hadsereg harcolt. 1940-44 között az Antonescu-rezsim uralkodott az országban, amely szabad kezet adott a román Vasgárdának. Ezek pogromokban és haláltáborokban több százezer zsidó é...

  A második világháború után az ország a Szovjetunió erős nyomása alatt a kommunista tömb része lett.1946-ban a román kommunista párt választási csalással átvette a hatalmat. A sztálinizmus évei alatt több százezer embert börtönöztek be politikai okokból, a börtönökben gyakori volt a testi kínzás. 1956-ban a magyarországi forradalommal való szimpatizálás vádjával több ezer erdélyi magyar személyt zártak börtönbe, sokakat meg is gyilkoltak közülük. A Szovjetunió a két ország kommunista vezetésének egyezsége alapján 1958-ban kivonta megszálló csapatait az országból, és ezután enyhült a diktatúra. A keleti blokk államai közt egyedül itt nem volt kötelező iskolai tantárgy az orosz nyelv. A 60-as évek végét és a 70-es évekelejét a gazdasági fejlődés és a relatív jólét jellemezte. A szovjet csapatok kivonulása után az ország önálló külpolitikát folytatott. A 60-as években gazdasági kapcsolatot épített ki a nyugati világgal, és fontos közvetítői szerepet játszott a nemzetközi politikában, pé...

  Ceaușescu több évtizedes hatalmának az 1989. december 22-én kitört forradalom vetett véget. A véráldozatot is követelő népfelkelés a kommunista rendszer megdöntését eredményezte. A Ceaușescu-házaspár kivégzésének a médián keresztül az egész világ szemtanúja lehetett. A hatalmat a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amely többpártrendszeri választásokat és parlamenti demokráciátvezetett be az országban, bár az egykori kommunisták a demokratikusan választott kormányban is megmaradtak. Az erdélyi magyarság vezetői (Tőkés László, Sütő András és mások) kezdeményező szerepet játszottak a forradalomban és a demokratikus átalakulásban. Létrejött a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amely sikeres választási szereplése után fontos politikai tényező lett a parlamentben. A magyarok és románok között addig elhallgatott helyi etnikai feszültségek az 1990-es véres marosvásárhelyi zavargásokbancsúcsosodtak ki. 1990-től 1996-ig az országot a Nemzeti Felszabadítási Frontból kivált po...

  ↑ Balogh: Balogh László: Románia története. Budapest: Aula. 2001. = XX. század, ISBN 963 9345 23 7
  ↑ Bíró: Bíró Sándor: A román nép története.Budapest: ELTE BTK; Budapest: Tankönyvkiadó. 1977. egyetemi jegyzet
  ↑ Csatári: Csatári Dániel: Románia története a XIX–XX. században.Budapest: Tankönyvkiadó, ELTE BTK. 1984. egyetemi jegyzet
  ↑ Djuvara: Neagu Djuvara: A románok rövid története. Kolozsvár: Koinónia. 2010. ISBN 978-973-165-040-1
  Matila Ghyka: A Documented chronology of Roumanian history from pre-historic times to the present day / Matila Ghyka ; translated from the French by Fernand G. Renier and Anne Cliff. 1941
  Románia 1944-1990. Gazdaság- és politikatörténet (szerzők: Hunya Gábor, Réti Tamás, R. Süle Andrea, Tóth László), Medvetánc/Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1990 (East-European Non-Fiction), ISBN 96...
 4. Magyar Party (Romania) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Magyar_Party_(Romania)
  • History
  • Notable Members
  • References

  At the end of October 1918, the National Magyar Council (Romanian: Consiliul Naţional Maghiar, CNM) was founded at Cluj, while the National Democratic Hungarian-Szekler Party (Partidul Naţional Democrat Maghiar-Secuiesc, PNDM-S), led by Béla Maurer, was founded at Târgu Mureş. While the CNM hedged its bets, hoping for a change in the situation through the signing of a peace treaty, the PNDM-S decided to collaborate with the authorities and to participate in the November 1919 election, in which it received 8 seats in the Assembly of Deputies. PNDM-S also took part in the 1920 election, expressing its desire to take part in the country's political life and condemning its co-nationals' passive attitude. After the Treaty of Trianon was signed, Magyar political leaders changed their attitude. The October 1920 PNDM-S congress, which took place at Târgu Mureş, decided that the Hungarians of Romaniashould renounce its reserved attitude and stand beside all of Romania's inhabitants in the po...

  István Ugron (president, July 1923 – April 1, 1926)
  György Bethlen (April 1, 1926 – March 30, 1938)
  György Bernady

  Enciclopedia partidelor politice din România, 1859-2003, Editura Meronia, Bucharest 2003, ISBN 973-8200-54-7

  • 28 December 1922
  • Centre
 5. Románia turizmusa – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Románia_turizmusa
  • Idegenforgalmi Jellemzők
  • Turisztikai Látnivalók
  • Természetjárás
  • Üdülőturizmus, Aktív Turizmus
  • Gyógyturizmus
  • Kerékpáros Turizmus
  • Kulturális Események
  • Turisztikai információk, Szolgáltatások
  • Kapcsolódó Szócikkek
  • fordítás

  Az országba beutazók száma évről évre növekszik. 2002-ben 4,8 millió fő utazott be 400 millió Euró bevételt hozva az országnak, 2004-ben ez már 6,6 millió fő és 607 millió Euró volt. 2005-ben 880 millió eurót fektettek be a turizmusba. Az 1990-es évek óta legjobban a síturizmust fejlesztik a Kárpátokban. A másik fő idegenforgalmi központ a Fekete-tenger partja, elsősorban Konstanca és Mamaia. Az idegenforgalmi ágazat a GDP 4%-át teszi ki és 0,8 millió fő számára biztosít munkahelyet, ezzel a kereskedelem után a második legnagyobb ágazat a szolgáltatásokon belül. 2006-ban 20 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami az eddigi rekordot jelenti. A közép-európai kereskedelmi vásárok kétharmadát Romániában rendezik, ami évente majdnem 300 000 külföldi szakmai látogatót vonz az országba. A négy legnagyobb ilyen vásárt Bukarestben, Kolozsváron, Jászvásáron és Temesvárontartják. A turizmus az utóbbi időben az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat az országban. Az országba belépő külföldi személ...

  Világörökségi helyszínek

  Az UNESCO Világörökségi Listájánszereplő romániai helyszínek: 1. Duna-delta 2. Erdély erődtemplomos falvai – köztük Székelyderzserődtemploma, erdélyi magyar világörökség 3. Horezui kolostor 4. Észak-moldvai kolostorok 5. Dák erődítményeka Szászvárosi-hegységben 6. Segesvár történelmi központja 7. Máramaros fatemplomai

  Régió szerint

  Történelmi Erdély 1. Kolozsvár (Cluj-Napoca) - a történelmi Erdély fővárosa 1.1. Történelmi városközpont (Szent Mihály-templom, Mátyás király szülőháza, Mátyás király emlékműve, Farkas utcai református templom, Szent György lovasszobor, Bánffy-palota (Kolozsvári Szépművészeti Múzeum), Redut (Erdélyi Néprajzi Múzeum), Sétatércsónakázótóval 1.2. Romulus Vuia Etnográfiai Park (Románia legrégebbi skanzene, részben magyar anyaggal is) 2. Középkori szász kereskedővárosok 2.1. Brassó (Brașov), az er...

  Románia 13 nemzeti parkja (2006): Erdély: 1. Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park (Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș)+ Moldva 2. Domogled-Cserna-völgy Nemzeti Park (Parcul Național Domogled-Valea Cernei)+ Havasalföld 3. Kelemen-havasok Nemzeti Park (Parcul Național Călimani)+ Moldva 4. Királykő Nemzeti Park (Parcul Național Piatra Craiului)+ Havasalföld 5. Nérai-szoros Nemzeti Park (Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița) 6. Radnai-havasok Nemzeti Park (Parcul Național Munții Rodnei)+ Moldva 7. Retyezát Nemzeti Park (Parcul Național Retezat) 8. Szemenik-Krassói-szurdok Nemzeti Park (Parcul Național Semenic-Cheile Carașului) 9. Zsil-völgy Nemzeti Park (Parcul Național Defileul Jiului)+ Havasalföld Regát: 1. Buila-Vânturarița Nemzeti Park (Parcul Național Buila Vânturarița, Havasalföld) 2. Cozia Nemzeti Park (Parcul Național Cozia, Havasalföld) 3. Csalhó Nemzeti Park (Parcul Național Ceahlău, Moldva) 4. Măcin-hegység Nemzeti Park (Parcul Național Munții Măcinului, Dobrudzsa)

  A Kárpátoktúralehetőségei és hegymászóparadicsomai
  Síparadicsomok: Brassópojána (Poiana Brașov), Szováta, Biharfüred, a Prahova-völgy (Valea Prahovei)sícentrumai
  A székelyföldi Vármezőhalastavai, Románia legnagyobb pisztrángtenyészete
  Erdélyi falusi vendéglátás: Kalotaszentkirály, Kibéd, Szentegyháza

  Herkulesfürdő (Băile Herculane), Félixfürdő (Băile Felix), Bálványosfürdő (Băile Balvanyos), Tusnádfürdő (Băile Tușnad), Zsögödfürdő (Jigodin Băi, Csíkszereda), Szováta (Sovata), Marosszentgyörgy (...

  EuroVelo 6

  Az EuroVelo nemzetközi kerékpárhálózat hatodik vonala, az Atlantic – Black Sea a franciaországi Nantesből indul, az Atlanti-óceán közeléből. Innen Svájcon keresztül halad Németországba. Miután találkozik a Dunával, a Duna menti kerékpárúton halad. Az osztrák főváros, Bécs után egy rövid szakasz következik Szlovákiában, Pozsonyon át. Magyarország, és a magyar főváros után az útvonal a Fekete-tenger felé veszi az irányt. Romániába az útvonal Szerbiából érkezik, majd Bulgáriába halad tovább, és...

  EuroVelo 13

  Az Iron Curtain Trail az EuroVelo nemzetközi kerékpárhálózat tizenharmadik, egyben leghosszabb vonala. 10 400 kilométer hosszú, és 20 országot érint. Nevéhez híven egészen Norvégiából, északról délre szeli át Európát, végig a vasfüggönyt követi. Romániába Szerbiából érkezik, majd oda is tér vissza. A román szakasz még kivitelezésre vár. Az útvonal végül Törökországbanvégződik.

  Szállás

  1. Maroshévízi Református Ifjúsági Ház+ Erdély

  Ez a szócikk részben vagy egészben a Tourism in Romaniacímű angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazá...

 6. Romániai magyarok – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Romániai_magyarok
  • Történelem
  • Népesség, Demográfia
  • Források
  • További információk

  Erdélyi magyarság 1918-tól

  A tágabban értelmezett Erdély (a történelmi Erdély, a Partium és a Kelet-Bánság) az 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés útján Romániához került. A román történészek álláspontja szerint a határváltozás jogi alapja az 1918. december 1-jén megtartott gyulafehérvári román nemzetgyűlés, amely az úgynevezett Gyulafehérvári Nyilatkozatban kimondta Erdély és egyéb területek egyesülését Romániával, habár ez a nyilatkozat közjogilag nem volt érvényes és joghatálya sem volt. 1920-tól kezd...

  A moldvai magyarság története

  A moldvai csángók magját feltehetően a honfoglaláskor határőrzőként kint hagyott magyarok alkották. Honfoglalás kori magyar sírokat elszórtan Moldva (a romániai tartomány) és Moldova Köztársaság több pontján is találtak, például Grozești, Probota (Iași megye) és Frumușica (Moldova Köztársaság) területén. Feltételezik, hogy a mai északi csángók őseinek számottevő csoportjai akkor érkeztek Moldvába, amikor II. Géza király (1141–1162) az Erdélybe költöző szászok számára kiürítette Dél-Erdélyt, v...

  Területi megoszlás

  A magyarság eloszlása Romániában elsősorban történelmi okokra vezethető vissza. Nagy tömbben élnek Erdély belső peremén (Székelyföldön), valamint a Partiumban illetve Moldvában (csángók). Az erdélyi nagyvárosokban a tömeges betelepítések és a városok elrománosítására tett kísérletek következtében arányszámuk alaposan csökkent (például Kolozsvár, ahol ma több mint 65 ezer magyar él, csak 19,42%-on áll a 2002-es népszámlálási eredmények alapján. A magyarok többséget két megyében (Hargita megye...

  A romániai magyarság számának alakulása

  A 2002-es népszámlálási adatok szerint Románia lakosságának 6,61%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami 190 600 fővel kevesebb, mint 1992-ben. A magyar lakosság számának csökkenése mind a városi, mind a falusi környezetben megfigyelhető (városi környezetben a magyarok aránya 7,4%-ról, míg a falvakban 6,8%-ról csökkent 6,6%-ra). 1992-höz képest a városi magyar népesség száma 17,1%-val csökkent, a falusi lakosság esetében viszont csak 4,9%-val. A 2002-es népszámlálási adatok szerint a lak...

  Felekezeti megoszlás

  A romániai magyarok hagyományosan a magyar történelmi egyházakhoz, illetve azok önállósult romániai utódegyházaihoz tartoznak. A legnagyobb számban a következő egyházak tömörítenek magyar ajkú híveket: Romániai református egyház, Romániai katolikus egyház, Erdélyi Unitárius Egyház, Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége(a Romániai Baptista Egyházon belül működő, jelentős autonómiával bíró részegyház). A romániai magyarság megközelítőleg egyenl...

  C. Notes and Aide-Memoires of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs, April 27, May 20, June 11, and July 15, 1946 http://www.hungarianhistory.com/lib/transy/transy30.htm

 7. Magyar Autonomous Region - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Magyar_Autonomous_Region

  The Magyar Autonomous Region in Romania, in 1952–1960. Two years later, in 1952, under Soviet pressure, the number of regions was reduced and by comprising ten raions from the former Mureș Region and from the Stalin Region (both of them created in 1950), of the territory inhabited by a compact population of Székely Hungarians, a new region ...

 8. Székelys - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Székely

  An autonomous Székely region existed between 1952 and 1968. First created as the Magyar Autonomous Region in 1952, it was renamed the Mureș-Magyar Autonomous Region in 1960. Ever since the abolition of the Mureș-Magyar Autonomous Region by the Ceaușescu regime in 1968, some of the Székely have pressed for their autonomy to be restored ...

 9. Nicolae Ceaușescu – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Nicolae_Ceaușescu
  • Ifjúkora
  • AZ Állami és Pártvezetésben
  • legfelső Vezetőként
  • A Bukás és A Vég
  • Ceaușescu napjainkban
  • Magyarul olvasható művei, Beszédei
  • Irodalom
  • További információk

  Ceaușescu az Olt megyei Scornicești faluban született, Romániában. Szülei egyszerű parasztemberek voltak. Apja, Andruță Ceaușescu (1886–1969), Polovragiból (Vrancea megye) származó pásztor volt, aki szerette az alkoholt, és elég gyakran megverte a feleségét és a gyerekeit. Miután Scorniceștibe költözött, egy szerény házban élt családjával. Támogatta a Nemzeti Parasztpárt színeiben politizáló Ion Mihalachet, aki egy ideig Scornicești polgármestere volt. Nicolae Ceaușescu kivégzése után egy évvel elterjedt a román médiában, hogy tatár származású lenne, pontosabban édesanyja, Alexandrina lett volna tatár nemzetiségű, s állítólag nem is tudott jól románul. Az állításra azonban kézzelfogható bizonyíték nincs, s nyilvánvalóan a forradalom utáni időszak feszült hangulatának eredménye ama feltevés, hogy Ceaușescu nem volt román. Ebben a feszült légkörben akkortájt igen erősek voltak a soviniszta és nacionalista érzelmek, emiatt a diktátor apját, Andruță Ceaușescut is egyesek cigány nemzetis...

  Miután Romániában a kommunisták hatalomra kerültek, 1947-ben először mezőgazdasági, majd 1950–54 közt honvédelmi miniszterhelyettes lett, Gheorghiu-Dej alatt a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára volt, majd a párthierarchia második embere lett.

  1965-ben, Gheorghiu-Dej halála után követte őt a kommunista párt élén mint titkár, majd főtitkár. 1967-től az Államtanács elnökévé, államfővé is megválasztották. Független, nacionalista politikájával nagy népszerűséget szerzett. Az 1960-as években gyakorlatilag megszüntette a román részvételt a Varsói Szerződéskatonai szövetségében. Legnagyobb népszerűségét akkor érte el, amikor a keleti tömb országai közül egyedüliként elítélte Csehszlovákia 1968-as megszállását. Augusztus 21-én Bukarestben százezres népgyűlésen bírálta a bevonulást, a belügyekbe avatkozást, ugyanakkor hitet tett a mellett, hogy a szocialista országok tárgyalásokon fogják rendezni a helyzetet.Ezzel a gesztusával elnyerte a nyugati országok szimpátiáját. A román diktátor egyike volt a keleti blokk azon kevés politikusainak, akiket nyugaton a „jó kommunisták” közé soroltak. Külföldi népszerűségét egyrészt az ország államadóssága visszatörlesztésének (amivel végképp nyomorba taszította országát, mert minden elképzelhe...

  1989 december 15-én este magyarok és románok élőláncot alkotva védték Tőkés László református lelkészt, ezzel kirobbantva a román forradalmat, mely 20-ra elsöpörte a Ceaușescu rendszert. A Temesváron kipattant forradalmi szikra miatt néhány nap alatt az egész ország felkelt a kommunista rezsim és személyesen Ceaușescu ellen. A diktátor december 21-ére tömeggyűlést szervezett a fővárosban saját támogatására. Az elnöki palota erkélyéről szónokolt, amikor a több százezres tömeg váratlanul a diktatúrája elleni tüntetéssé változtatta az eseményt. A katonaság nagyon gyorsan átállt (bizonyos nézetek szerint jól előkészített puccs történt)[forrás?]. A tömeg elfoglalta a televízió épületét. A korábban mindenható diktátor hatalma órák alatt semmivé foszlott és feleségével együtt helikopteren menekült el Bukarestből. A forradalom oldalára átállt hadsereg légi irányítása azonban légtérzárat rendelt el, ezért le kellett szállniuk. Gyalog indultak a közeli Târgoviștevárosába, ahol egy kutatóállom...

  A Ceaușescu névből több romániai párt próbált politikai tőkét faragni. A Ceaușescu-házaspár gyerekeit, Zoet és Valentinttöbbször felkérték, hogy a nevük miatt csatlakozzanak valamelyik párthoz. Emellett több reklámügynökség is felhasználta képét: „reklámozott” már mobiltelefon-társaságot, rumos csokoládét, gumiabroncsot, állatvédő egyesületet, sőt, óvszert is. A forradalom óta eltelt 20 év után a Ceaușescu-kultusz újra hódít Romániában. A romániai Nyílt Társadalom Alapítvány2007-es felmérése szerint a román állampolgárok egynegyede Nicolae Ceaușescut tartja az eddigi legjobb román politikusnak. Egy 2009-es CURS-felmérés szerint a románok 83%-a úgy tartja, hogy Ceaușescu nem volt rossz vezető. 2010 júliusában a család kérésére kihantolták a Ceaușescu-házaspár nevével jelzett sírokban fekvő holttesteket, hogy DNS-vizsgálattal azonosítsák a maradványokat, mert az iratok alapján kétséges volt, valóban ők nyugszanak a megjelölt helyen.A vizsgálatok igazolták, hogy tényleg Ceaușescut és f...

  Az akkori rendszer, a romániai állapotok nyomán a kötetek-füzetek fordítóiról szinte semmit sem lehet tudni. És miképp az állami vezetők esetében oly gyakran, kérdéses, hogy valójában ki volt az adott személy neve alatt megjelent művek megszövegezője. Az alábbiakban – részint elszörnyesztésképp... – a Románia utolsó szocialista vezérének neve alatt megjelent magyar nyelvű kiadványok listáját közöljük. Jellemző a "baráti szocialista országok" viszonyára, hogy a több mint 200 önálló kiadvány közül egyetlen egy akad, amelyet Magyarországon adtak ki (az is társszerzős).

  http://wapedia.mobi/en/Ceau%C5%9Fescu_family A Ceaușescu-családfa[halott link]
  Michel-P. Hamelet: Nicolae Ceauşescu. Életrajz és válogatott írások; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
  Julien Weverbergh: Az aranyfüstös hullaház. A Ceausescu-klán negyedszázada; utószó Bodor Pál, ford. László András; Képes 7 Könyvek, Bp., 1990
  Tolnai Kálmán: Bíborpalástos diktátor. Dokumentumregény; Népszava, Bp., 1990
 10. Bălan - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Bălan

  Bălan (German: Kupferbergwerk; Hungarian: Balánbánya, pronounced [ˈbɒlaːmbaːɲɒ] ()) is a town in Harghita County, Transylvania, Romania.It has historically been one of Transylvania and Romania's most important centers for copper mining, but its mines are no longer operational.

 11. People also search for