Yahoo Web Search

  1. About 4 search results
  1. en.wikipedia.org › wiki › SlovakiaSlovakia - Wikipedia

    Slovakia's name in theory means the "Land of the Slavs" (Slovensko in Slovak stemming from the older form Sloven/Slovienin). As such, it is a cognate of the words Slovenia and Slavonia . In medieval Latin, German, and even some Slavic sources, the same name has often been used for Slovaks, Slovenes, Slavonians, and Slavs in general.

  2. Mesto je v právnom systéme Slovenskej republiky (SR) postavenie, ktoré obci udelí Národná rada SR po splnení podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (pozri kapitolu Vyhlásenie obce za mesto).

  3. Rýchlostná cesta R1 (R1) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení bude spájať mestá Bratislava, Trnava, Sereď, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica a Ružomberok.

  4. The Slovak Air Force, officially the Air Force of the Armed Forces of the Slovak Republic, has been defending Slovak airspace since 1939.Slovak Air Force currently comprises one wing of fighters and one wing of utility helicopters, and one SAM brigade.

  1. People also search for