Yahoo Web Search

  1. About 2 search results

  1. sq.wikipedia.org › wiki › MatematikaMatematika - Wikipedia

    Matematika shkruhej me fjalë dhe kjo e kufizonte zhvillimin e saj. Në shek XVIII, Euleri futi në matematikë një numër të madh simbolesh të cilat përdoren edhe sot. Simbolizmi matematikor sot është shumë i rëndësishëm për profesionistët por fillestarët nuk mund ta kuptojnë.

  1. People also search for