Yahoo Web Search

 1. About 206,000 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › StatistikaStatistika - Wikipedia

  Statistika nuk është degë e matematikës, por konsiderohet si një degë e veçantë për shkak të karakterit multidisiplinar. Degët e saj Statistika deskriptive Statistika induktive Statistika eksplorative Statistika llogaritëse

 2. Wikipedia shqip përmban 93.434 artikuj. stats.grok.se tregon sa shikuesë ka një artikull, në atë faqe gjenden statistika për çdo muaj që nga dhjetori 2007, për wikipedinë shqip që nga shkurti 2008; Lista e Wikipedia-ve sipas artikujve

 3. sq.wikipedia.org › wiki › MatematikaMatematika - Wikipedia

  Etimologjia Fjala "matematikë" vjen nga gjuha e lashtë greke ( μάθημα máthema), që do të thotë mësim, studim, shkencë, përveç kësaj ajo përgjatë kohëve ka marrë një kuptim më të ngushtë dhe më teknik që do të thotë "studim matematik". Historia e matematikës Artikulli kryesor: Historia e matematikës.

 4. www.wikiwand.com › sq › StatistikaStatistika - Wikiwand

  Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta.

 5. Degët e shkencës të njohura edhe si shkenca, "fusha shkencore", ose "disiplina shkencore", zakonisht ndahen në tre grupe kryesore: Shkencat formale :studimi i sistemeve formale, të tilla si ato në degët e logjikës dhe matematikës, të cilat e përdorin një a priori, në krahasim me metodologjinë empirike. Shkencat formale ...

 6. Mar 13, 2022 · Çka është Statistika ? Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistika gjithashtu paraqet tërësinë ...

 7. Statistikat Bankare. Statistikat Financiare. Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike. Struktura e të Ardhurave nga Puna. Shëndetësia. T. Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output. Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët. Të dhëna administrative të tregut të punës.

 1. People also search for