Yahoo Web Search

 1. Urban planning - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Planning_&_development

  Urban planning is a technical and political process concerned with the development and design of land use and the built environment, including air, water, and the infrastructure passing into and out of urban areas, such as transportation, communications, and distribution networks.

 2. Trier - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Treverorum

  The Trier urban area is divided into 19 city districts. For each district there is an Ortsbeirat (local council) of between 9 and 15 members, as well as an Ortsvorsteher (local representative). The local councils are charged with hearing the important issues that affect the district, although the final decision on any issue rests with the city ...

  • Germany
  • Wolfram Leibe (SPD)
 3. People also ask

  How are Scottish settlements used to define urban areas?

  What's the difference between a locality and an urban area?

  Which is a better description of a suburban area?

  Which is an unincorporated area in the United States?

 4. Human settlement - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Developed_environments

  In the field of geospatial predictive modeling, settlements are "a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work". The Global Human Settlement Layer ( GHSL) framework produces global spatial information about the human presence on the planet over time.

 5. Meadow - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Meadows

  A similar concept to the hay meadow is the pasture, which differs from the meadow in that it is grazed through the summer, rather than being allowed to grow out and periodically be cut for hay. A pasture can also refer to any land used for grazing, and in this wider sense the term refers not only to grass pasture but also to non-grassland ...

 6. United Kingdom - Wikipedia

  www.wikipedia.org › search-redirect

  Nov 02, 2001 · The Acts of Union 1707 declared that the kingdoms of England and Scotland were "United into One Kingdom by the Name of Great Britain". The term "United Kingdom" has occasionally been used as a description for the former kingdom of Great Britain, although its official name from 1707 to 1800 was simply "Great Britain".

 7. Urban planning - Wikipedia

  static.hlt.bme.hu › semantics › external

  Feb 03, 2019 · Urban planning is a technical and political process concerned with the development and design of land use and the built environment, including air, water, and the infrastructure passing into and out of urban areas, such as transportation, communications, and distribution networks. Urban planning deals with physical layout of human settlements.

 8. Ghost town - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Extinct_town

  Definition. The definition of a ghost town varies between individuals, and between cultures. Some writers discount settlements that were abandoned as a result of a natural or human-made disaster or other causes using the term only to describe settlements that were deserted because they were no longer economically viable; T. Lindsey Baker, author of Ghost Towns of Texas, defines a ghost town as ...

 9. By – Wikipedia

  nn.wikipedia.org › wiki › By
  • Definisjonar Og Særtrekk
  • Byane Og Omlandet
  • Historia Til Byen
  • Geografi
  • Forma Og Funksjonen Til Byen
  • Byplanlegging
  • Byar I Noreg
  • Sjå Òg
  • Referansar
  • Litteratur

  Å gje ein allmenngyldig definisjon av omgrepet by er vanskeleg, fordi definisjonen varierer frå land til land, og funksjonen i byane har endra karakter gjennom historia. I Noreg omtalar ein ofte byliknande strøk og tettstadar som sentrum for ein kommune– juridisk var norske byar tidlegare definert som bykommunar i motsetnad til landkommunar.

  Byar er som oftast eigne politiske einingar, eller dei er einingar som utgjer byen med omland. Fram til ganske nyleg (i Noreg til 1960, Sverige til 1970 og Finlandtil 2000) var interessene til byane rekna som så spesielle at byane berre styrte over sjølve byen, og aldri over omlandet. Slik er det framleis i mange land.

  Det er vanskeleg å fastslå kva for føresetnader som var avgjerande for at dei første byane skulle oppstå. Nokre teoretikarar har likevel spekulert rundt kva dei meiner er passande tilhøve, og kva for grunnleggjande mekanismar som kan ha vore viktige drivkrefter. Det konvensjonelle synet er at byar først blei danna etter den neolittiske revolusjonen. Denne omveltinga introduserte jordbruk som gjorde tettare folkesetnad mogleg og dermed støtta byutvikling. Utviklinga av jordbruk gjorde at jegerar og samlarar kunne gje opp den nomadiske livsstilen sin og busetja seg nær andre som levde av jordbruksproduksjonen. Den auka folketettleiken, gjort muleg av jordbruk og auka produksjon av mat per eining av land, skapte tilhøve som synest meir eigna for byliknande aktivitetar. Ifølgje Vere Gordon Childemå ei busetjing ha nok overskot av råvarer til å støtta handel og ein relativt stor folkesetnad for å kunna fungera som ein by. Tradisjonelt blir Ur frå ca. 10 000 f.Kr. som den første byen. Det...

  Utsjånaden til ein by er prega av dei mange menneska som bur og arbeider der. Landskapet er dominert av store hus, medan det finst fleire vegar, parkar og plassar enn tomme område. Ofte er innsjøarog elver dei einaste uregulerte stadene i ein by. Til gjengjeld ligg svært mange byar ved ei elv eller ein kyst, ettersom vassvegar alltid har vore viktige for transport av varer. Byane voks opp som handelssenter der ein tok imot og vidaresende varer. I dag er vegnettverk, jarnbanelinjer og flyplassarviktige transportmåtar som hjelp ein by til å veksa. Ein annan funksjon byar har hatt, er å verna innbyggjarane sine. Eldre byar blei til innanfor bymurar, gjerne med soldatar på vakt og portar som blei stengde om kvelden. Ofte måtte ein ha borgarbreveller tena for ein borgar for å kunna bu i byen.

  Byar er kjenneteikna av at dei ved sida av å ha bymessig busetnad òg har tenesteytande næringar som handel og handverksføretak. Ofte vil ein òg finna føretak innan industri og transport, og sentralstaten kan vera representert ved ordensmakt, domstol, skattestyresmakt og helsevesen. Jordbruk vil ikkje dominera i yrkesmessig samanheng. Historisk sett er byomgrepet knytt til handelsverksemd. Den europeiske byen var gjennom lang tid definert med kjøpstadsrettar, gjevne av styresmaktene i landet. Kommunikasjonstilhøve er eit viktig aspekt ved byen. Ein by må ha intern kommunikasjon og samband til omlandet sitt. Utviklinga av transport frå gonge til bilhar hatt enorm tyding for utviklinga av byar. Byomgrepet er knytt til ein urban kultur som står i motsetnad til det rurale, til bondekulturen og landbruksfolkesetnaden. Eksponentane for urban kultur ser vanlegvis på seg sjølv som eksponentar for noko forfina. Også byfolk treng mat, men areala i ein by er ikkje store nok for tilstrekkeleg ma...

  Byane er aldri statiske, men endrar seg kontinuerleg i større eller mindre grad. Byplanlegginger vitskapen kring endring av byen, og korleis ein søkjer å styra dette. Tidlegast i historia har byar vakse fram for ein stor del av seg sjølv. Etter ein del tid har samanstillinga av fleire bygningar og bustadseiningar på same stad gjeve utfordringar i tilhøve til å dela på infrastruktur og ressursar. Dei som styrte i busetjinga har så laga eit sett reglar for korleis den fysiske utforminga i byen skal styrast; avstand mellom bygningane, tilgang til vatn og så vidare. Byplanlegging vidare opp gjennom historia har følgd den teknologiske utviklinga, og hatt nær kontakt med andre fagdisiplinar som har oppstått. Døme på dette er landmåling (opplysingstida) eller sosiologiske analysar (2. halvdel av 1900-talet). Byplanlegging av i dag styrer i prinsippet byen på same måte som i dei tidlegaste busetjingane. Felles reglar, no gjennom lovverket i eit land, legg rammer for ein prosess. I denne pro...

  Nyare arkeologiske utgravingar tyder på at Kaupang i Vestfold var den første bymessige busetjinga i det som i dag er Noreg, og at Tønsberger den eldste eksisterande byen i landet. Det blir ikkje ført statistikk i Noreg for stadar eller kommunar som kallar seg byar. Dei tre største kommunane med bystatus i Noreg etter innbyggjartal er Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo er òg den største byen (tettstaden) rekna etter utstrekking, og strekkjer seg over fleire kommunar. Den største bykommunen etter areal er Alta. Tettstaden Oslo strekkjer seg langt ut over den administrative byen eller kommunen Oslo, medan tettstaden Tromsø berre utgjer ein liten del av kommunen Tromsø. Tettstadar veks og dei veks saman, slik som dobbeltbyane Skien/Porsgrunn, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger/Sandnes. Bergen og Stavangerer dei to storbyane i Noreg som ligg nærast kvarandre utanfor Oslo-området, med 200 kilometer og 4 timar reisetid i avstand frå kvarandre. Tidlegare hadde ein fleire typar tettstadar med u...

  ↑ «Unit 1: What is a City?». UN.org. Arkivert frå originalen2001-07-21.
  ↑ Petter B. Molaug, Arnved Nedkvitne (19.08.2000). «Jo, Oslo er 1000 år!». Aftenposten. Arkivert frå originalen2014-09-06.
  ↑ Først og fremst er det oppmerksomheten som er viktig for oss. Det er ikke til å komme fra at vi er en distriktskommune. Men vi har et regionsenter med kvaliteter som i en by. Ytre Namdal kan være...

  Bairoch, Paul (1988). Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-03465-8.

 10. Lista över världens största storstadsområden – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Städer_i_världen_i

  Pune Urban Agglomeration 5 727 530 [5] 2015-06-30 69 Atlanta USA: Atlanta-Sandy Springs-Roswell Metropolitan Statistical Area 22 486 [13] 5 710 795 [14] 2015-07-01 254 70 Surat Indien: Surat Urban Agglomeration 5 650 011 [5] 2015-06-30 71 Fukuoka / Kitakyūshū Japan: Kitakyushu-Fukuoka Major Metropolitan Area 5 926 [62] 5 590 378 [62] 2005-10 ...

 11. People also search for