Yahoo Web Search

  1. About 31 search results

  1. Albanian (endonym: shqip or gjuha shqipe [ˈɟuha ˈʃcipɛ]) is an Indo-European language spoken by the Albanians in the Balkans and by the Albanian diaspora, which is generally concentrated in the Americas, Europe and Oceania.

  2. Wikipedia:Livadhi Jump to navigation Jump to search ... Rreth Wikipedia-s; Shfajësimet; Për celular; Programuesit; Statistikat; Deklarata e cookies ...

  3. sq.wikipedia.org › wiki › GazetaGazeta - Wikipedia

    Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Ajo ka si funksion dhënien e informacionit tek lexuesi nëpermjet fakteve. Ajo ka si funksion dhënien e informacionit tek lexuesi nëpermjet fakteve.

  1. People also search for