Yahoo Web Search

  1. About 18 search results

  1. The language is spoken by approximately 6 million people in the Balkans, primarily in Albania, Kosovo, North Macedonia, Serbia, Montenegro and Greece. However, due to old communities in Italy and the large Albanian diaspora, the worldwide total of speakers is much higher than in Southern Europe and numbers approximately 7.5 million.

  2. Although Diffie–Hellman key agreement itself is a non-authenticated key-agreement protocol, it provides the basis for a variety of authenticated protocols, and is used to provide forward secrecy in Transport Layer Security's ephemeral modes (referred to as EDH or DHE depending on the cipher suite).

  3. sq.wikipedia.org › wiki › GjeometriaGjeometria - Wikipedia

    Me kalimin e shekujve gjeometria është zgjeruar duke u bërë një kompleks studimesh dhe hulumtimesh të ndërlikuara. Koha se kur ka "lindur" gjeometria si shkencë sipas Euklidit është shekulli i III-të.Kontribute në gjeometri kanë dhënë edhe matematikanët Arkimedi dhe Apolloni i Perges. Në Egjipt rreth lumit Nil pas vërshimeve ...

  4. sq.wikipedia.org › wiki › MoraliMorali - Wikipedia

    Morali (lat.: moralis veset, doket, zakonet; lat.: mos - ves) është një rregull, parim ose normë e sjelljes e paravendosur nga një shoqëri, bashkësi, dhe e pranuar nga një njeri për mënyrën e tij të sjelljes dhe e zbatueshme nga të gjithë njerzit e arsyeshëm; ose mësim i vlefshëm në mirësjellje, etikë ose domëthenie praktike e shprehur apo e nënkuptuar në një histori ...

  1. People also search for