Yahoo Web Search

 1. About 1,360,000 search results
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy akt prawny ( ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.

  • 2 kwietnia 1997
  • KRP
  • Konstytucja RP
  • Polska
  • Historia
  • Władza ustawodawcza – Sejm
  • Władza Wykonawcza
  • Władza Sądownicza
  • Linki zewnętrzne

  Konstytucja zrywała, poprzez wprowadzenie instytucji Rady Państwa, z przyjętym w polskiej praktyce konstytucyjnej trójpodziałem władzy – obowiązującym na mocy konstytucji marcowej (formalnie do 1952 roku) – wprowadzając wzorowaną na konstytucji sowieckiej zasadę jedności władzy państwowej. Ustrojodawca w preambule deklarował, że państwo jest republ...

  Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej składał się z 460 posłów na Sejm PRL, na początku ustalono jednolitą normę przedstawicielską 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie w...

  Władza wykonawcza należała do Rady Ministrów i Rady Państwa. W końcowym okresie obowiązywania Konstytucji PRL Radę Państwa zastąpiono urzędem Prezydenta PRL, jednak z pewnym zmniejszeniem kompetencji w stosunku do likwidowanej Rady Państwa. Rada Państwa była organem kolegialnym wybieranym co cztery lata na pierwszym posiedzeniu Sejmu. W jej skład w...

  Sądownictwo w PRL działało w zgodzie z zasadą jednolitości – Sąd Najwyższy sprawował nadzór nad wszystkimi pozostałymi sądami, które z kolei dzieliły się na: rejonowe (pierwotnie powiatowe), wojewódzkie oraz szczególne (w praktyce administracyjne i wojskowe). W 1980 roku powołano Naczelny Sąd Administracyjny, nie udało się natomiast powołać wojewód...

  Przepisy konstytucyjne utrzymane w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Po...

  • 22 lipca 1952
  • konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa
  • 22 lipca 1952
  • PRL
 2. Konstytucja 3 maja z 1791 roku (według wielu autorów pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie), będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (po pierwszym rozbiorze Polski), wprowadziła nowoczesną monarchię parlamentarną.

 3. The current Constitution of Poland was founded on 2 April 1997. Formally known as the Constitution of the Republic of Poland ( Polish: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ), it replaced the Small Constitution of 1992, the last amended version of the Constitution of the Polish People's Republic, known from December 1989 as the Constitution of ...

  • 17 October 1997
  • Poland
 4. People also ask

  Co to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej?

  Jakie są główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

  Jakie są polskie konstytucje?

  Kiedy powstała konstytucja w Polsce?

  • Geschichte
  • Inhalt
  • Literatur
  • Weblinks
  • Einzelnachweise

  Ihr Vorgänger waren die Verfassung von 1952 und die „Kleine Verfassung“ von 1992. Letztere ermöglichte ein ordnungsgemäßes Funktionieren des polnischen Staates in der Zeit zwischen 1990 und 1997. In Polen entstand am 3. Mai 1791 die erste Verfassungin Europa; das ist bis heute ein polnischer Feiertag.

  Die polnische Verfassung besteht aus dreizehn Kapiteln und 243 Artikeln. Die Präambel enthält keine typische Invocatio Dei, obwohl Gott erwähnt wird („sowohl diejenigen, die an Gott […] glauben, als auch diejenigen, die diesen Glauben nicht teilen“). Der Präambel folgen 13 Kapitel, in denen die Republik, die Grundrechte und -pflichten, die Rechtsqu...

  Christiane Frantz: EU-Integration als Transformationsrahmen? Demokratische Konsolidierung in Polen durch die Europäische Union. In: Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze, Wichard Woyke (Hrsg.): Polit...

  ↑ Christiane Frantz: EU-Integration als Transformationsrahmen? - Demokratische Konsolidierung in Polen durch die Europäische Union. In: Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze, Wichard Woyke (Hrsg.): P...

 5. Konstytucja (od łac. constituo „urządzać, ustanawiać, regulować”) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie . W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia.

 1. People also search for