Yahoo Web Search

  1. About 209,000 search results

  1. Đa số bài viết của Wikipedia tiếng Việt xuất bản bằng cách dịch (thủ công hoặc tự động) bài viết của các dự án Wikipedia ngôn ngữ khác trong đó dịch từ Wikipedia tiếng Anh nhiều nhất.

  2. 加勒特·奧古斯塔斯·霍巴特(英語:Garret Augustus Hobart,1844年6月3日—1899年11月21日)是一位美國政治家,曾於1897至1899年擔任第24任美國副總統,在總統威廉·麥金萊任內就職。他是歷史上第六位在任期內去世的美國副總統。

  3. 加勒特·奥古斯塔斯·霍巴特 (英語: Garret Augustus Hobart ,1844年6月3日—1899年11月21日)是一位 政治家 ,曾于1897至1899年担任第24任 美国副总统 ,在 威廉·麦金莱 任内就职。. 他是历史上第六位在任期内去世的美国副总统。. 霍巴特生于 新泽西州 蒙茅斯县 的朗 ...

  4. Feb 13, 2014 · 加勒特·霍巴特 Garret Hobart; 第24任美国副总统; 任期 1897年3月4日— 1899年11月21日: 总统: 威廉·麦金莱: 前任: 阿德莱·史蒂文森一世: 继任: 西奥多·罗斯福: 个人资料; 出生 1844年6月3日 新泽西州 蒙茅斯县 朗布兰奇( Long Branch ) 逝世: 1899年11月21日 (55歲) 新泽西州

  5. 加勒特·霍巴特(編輯 | 討論 | 歷史 | 連結 | 監視 | 日誌) ,分類:,提名人:7(留言) 2021年9月15日 (三) 09:34 (utc) 回覆 投票期:2021年9月15日 (三) 09:34 (UTC) 至 2021年9月29日 (三) 09:34 (UTC) 下次可提名時間:2021年10月29日 (五) 09:35 (UTC)起

  6. 加勒特·奧古斯塔斯·霍巴特是一位美國政治家,曾於1897至1899年擔任第24任美國副總統,在總統威廉·麥金萊任內就職。 首頁 探索

  7. 加勒特·奧古斯塔斯·霍巴特(英語:Garret Augustus Hobart,1844年6月3日-1899年11月21日)是一位美國政治家,曾於1897至1899年擔任第24任美國副總統,在總統威廉·麥金萊任內就職。他是歷史上第六位在任期內去世的美國副總統。

  1. People also search for