Yahoo Web Search

  1. About 236,000,000 search results

  1. This extension adds a button to your browser toolbar. Click the translate icon whenever you want to translate the page you're visiting. The extension also automatically detects if the language of a page you're on is different from the language you're using for your Google Chrome interface.

  2. Google Translate is now a form of augmented reality and is adapted for educational purposes. This application provides users with tools to translate between languages and they now include an image option; users take a photograph of a sign, piece of paper, or other form of written text and receive a translation in the language of their choice.

  3. Giúp cải thiện Google Dịch. Để giúp người khác hiểu rõ hơn về ngôn ngữ của bạn, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi cho nền tảng Đóng góp cho Google Dịch. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các ngôn ngữ viết được sử dụng rộng rãi trên web, cũng như các ngôn ngữ có ...

  4. Tải xuống và sử dụng Google Dịch. Bạn có thể dịch văn bản, chữ viết tay, ảnh và lời nói trong hơn 100 ngôn ngữ bằng ứng dụng Google Dịch. Bạn cũng có thể sử dụng Google Dịch trên web. Máy tính Android iPhone và iPad. Để dịch văn bản, lời nói và trang web trong hơn 100 ngôn ...

  5. Dịch nhanh các từ và cụm từ giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ.

  6. Dịch Việt Nhật, Nhật Việt với Jdict, dịch tiếng Nhật chuẩn, dễ dàng với tiện tích dịch Nhật Việt, Việt Nhật của Jdict, dịch tiếng việt sang tiếng nhật dich tieng nhật

  7. Khám phá các video ngắn liên quan đến gg dich trên TikTok. Xem nội dung phổ tiến từ các tác giả sau đây: Mây Order China(@may.shop.order), 𝙑𝙖̂𝙣 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 🧸 (@embecutedapxetrenpho_), Ông Le Ti Vi(@ongletivi), 𝔹𝔸𝕆 ℕ𝔾𝕆ℂ ️(@ttbn_2503), Alien ông nội(@flohihi1280) .

  1. People also search for