Yahoo Web Search

 1. Statistika - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Statistika

  Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta.

 2. Shkenca e shëndetit - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Shkenca_e_shëndetit

  Disa nga degët e saj janë: Anesteziologjia – degë e mjekësisë që merret me mbështetjen e jetës dhe anestezinë gjatë operacionit. Angiologjia - një degë e mjekësisë që merret me sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut. Audiologjia - përqendrohet në parandalimin dhe shërimin e dëmtimit të dëgjimit.

 3. Ekonomia - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Ekonomia

  Me rënien e Perdes së Hekurt dhe kalimin e vendeve të Bllokut Lindor drejt qeverisë demokratike dhe ekonomive të tregut, ideja e shoqërisë post-industriale është sjellë në rëndësi pasi roli i saj është të shënojë së bashku domethënien që merr sektori i shërbimeve në vend të industrializimit.

 4. Matematika - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Matematika

  Matematika shkruhej me fjalë dhe kjo e kufizonte zhvillimin e saj. Në shek XVIII, Euleri futi në matematikë një numër të madh simbolesh të cilat përdoren edhe sot. Simbolizmi matematikor sot është shumë i rëndësishëm për profesionistët por fillestarët nuk mund ta kuptojnë.

 5. Degët e shkencës - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Degët_e_shkencës

  Degët e shkencës të njohura edhe si shkenca, "fusha shkencore", ose "disiplina shkencore", zakonisht ndahen në tre grupe kryesore: . Shkencat formale:studimi i sistemeve formale, të tilla si ato në degët e logjikës dhe matematikës, të cilat e përdorin një a priori, në krahasim me metodologjinë empirike.

 6. Statistik - STATISTIKA DHE PËRDORIMI I SAJ NË BIZNES ...

  detyrakursishqip.blogspot.com › 2014 › 01

  Shpesh në jetën e përditshme me statistik kuptojm faktet dhe shifrat që karakterizojnë dukuri të ndryshme masive të jetës ekonomiko- shoqërore, të tilla p.sh numri I popullsis dhe ritme të ndryshme të saj, zgjatja mesatare e jetës, koeficientët e lindshmëris, vdekshmëris dhe migrimit etj.

 7. Statistike dhe probabilitet - SlideShare

  www.slideshare.net › melissacani3 › statistike-dhe

  Nov 10, 2015 · Statistike dhe probabilitet 1. STATISTIKE DHE PROBABILITET Lenda Matematik 2. STATISTIKA Statistika është shkenca që studion marrjen , organizimin , analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta.

 8. Ekonomia e Britanisë së madhe - Wikipedia

  sq.m.wikipedia.org › wiki › Ekonomia_e_Britanisë_së

  Në këtë fazë të zhvillimit ekonomia e Britanisë së Madhe i ofron aq shumë ekonomisë botërore, sa që në një mënyrë ka përcaktuar profilin e saj ekonomik. Llojllojshmëria e degëve industriale, bota e gjerë koloniale, fuqia e parë detare dhe të bankave të botës janë disa nga karakteristikat themelore të ekonomisë së ...

 9. Psikologjia - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Psikologjia

  Psikologjia është studimi shkencor i mendjes dhe sjelljes.Objekti studimor themeltar i saj është të kuptuarit e individit dhe të grupit, nëpërmjet përcaktimit të rregullave dhe normave të cilat variojnë nga kategorizimet e përgjithshme tek individualiteti.

 10. Gjeologjia - Wikipedia

  sq.m.wikipedia.org › wiki › Gjeologjia

  Emri gjeologji rrjedh nga fjala greke geo tokë dhe logos mësimi, d.m.th.: Mësimi i tokës. Ajo mundohet të shpjegojë se si është formuar Toka dhe si ndryshon ajo. Studion përbërjen e Tokës, ndërtimin e saj, mënyrën e formimit të Tokës si trup qiellor si dhe historinë e Tokës që nga formimi i saj deri në ditet e sotme.

 11. People also search for