Yahoo Web Search

  1. About 7,150,000 search results

  1. Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

  2. Có loại từ điển gồm nhiều hơn một ngôn ngữ giúp người đọc có thể dịch nghĩa của mỗi từ từ ngôn ngữ này sang (những) ngôn ngữ kia. Hãy tra cứu bộ từ điển mở Wiktionary. Cuốn sách như ở trên nhưng chỉ chuyên môn về việc dịch từ. Từ điển tiếng Việt. Từ ...

  3. Using one of our 22 bilingual dictionaries, translate your word from English to Vietnamese

  4. Từ điển Tiếng Việt tra cứu từ vựng và các mẫu câu Tiếng Việt Tiếng Việt Từ điển tiếng việt Bộ từ điển Tiếng Việt sang Tiếng Việt, gọi tắt là Từ điển tiếng việt. Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Việt đã được dịch nghĩa sang Tiếng Việt, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

  5. Từ điển tiếng Việt. Kiểm tra chính tả. Tự điển tiếng Việt này có tổng cộng 30,161 câu từ tiếng Việt.

  6. v.v. và v.v. Bộ cơ sở dữ liệu của dự án hiện nay có các từ điển sau: Từ điển tiếng Việt (Vietnamese dictionary, 30.000 từ) Từ điển Anh - Việt (English - Vietnamese dictionary, 110.000 từ) Từ điển Việt - Anh (Vietnamese - English dictionary, 23.000 từ) Từ điển Pháp - Việt (French - Vietnamese dictionary, 48.000 từ)

  7. tiền của tôi. tài nguyên của đất nước. từ biểu thị điều sắp nêu ra là chỉnh thể, trong quan hệ với cái bộ phận vừa được nói đến. cái mũi đỏ của anh hề. bìa của quyển sách. một phần mười của giây. từ biểu thị điều sắp nêu ra là người hay sự vật có ...

  1. People also search for