Yahoo Web Search

Search results

  1. tophonetics.com › vitoPhonetics

    Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế.

  2. Free Online Dictionary Of Computing (FOLDOC) Chinese Vietnamese dictionary. You can also browse for words. English to Vietnamese and Vietnamese to English machine translation. Wildcards _ (single character matching) and ^ (multiple characters matching) are supported.

  3. Phát âm của DICTIONARY. Cách phát âm DICTIONARY trong tiếng Anh với âm thanh - Cambridge University Press.

  4. Trung (Giản thể) Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

  5. Duyệt Từ điển tiếng Anh–Việt. Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index. Từ điển và Từ điển từ đồng nghĩa được ưa chuộng nhất cho người học tiếng Anh. Các định nghĩa và ý nghĩa của từ cùng với phát âm và các bản dịch.

  6. Tra từ dễ dàng với thao tác click đúp hoặc quét khối. Từ điển trực tuyến miễn phí cho người Việt. Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh. Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất.

  7. Trong từ điển Tiếng Việt - Tiếng Việt, bạn sẽ tìm thấy các cụm từ với bản dịch, ví dụ, cách phát âm và hình ảnh. Dịch nhanh và giúp bạn tiết kiệm thời gian.

  1. People also search for