Yahoo Web Search

Search results

  1. Từ điển trực tuyến miễn phí cho người Việt. Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh. Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất.

  2. VNDIC.net is Vietnamese Dictionary and Translation - Từ điển và dịch nguyên câu các thứ tiếng

  3. Từ điển và Từ điển từ đồng nghĩa được ưa chuộng nhất cho người học tiếng Anh. Các định nghĩa và ý nghĩa của từ cùng với phát âm và các bản dịch.

  4. 1 day ago · Dict.vn - Từ Điển Anh Việt Online, Chào mừng Bạn đến với từ điển Dict.vn, một Từ Điển Anh Việt Online với kho từ vựng phong phú, thuật toán tra từ thông minh, được biên soạn bởi đội ngũ cộng đồng Dict.vn và nhóm sáng lập. Bên cạnh một từ điển Anh Việt mạnh mẽ ...

  5. Dec 6, 2011 · Free Online Vietnamese Dictionary - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành trực tuyến mở Anh, Pháp, Nhật, Việt, Viết Tắt.

  6. Free Online Dictionary Of Computing (FOLDOC) Chinese Vietnamese dictionary. You can also browse for words. English to Vietnamese and Vietnamese to English machine translation. Wildcards _ (single character matching) and ^ (multiple characters matching) are supported.

  7. Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

  1. People also search for